logo Skip to content

Международни финансови институции

Българската народна банка отдава голямо значение на сътрудничеството с международните финансови институции, благодарение на което през изминалите години страната постигна трайна макроикономическата стабилизация. След приемането на България в Европейския съюз характерът на сътрудничеството с тези институции се промени и от традиционното подпомагане на структурната реформа и развитието на конкурентноспособен частен сектор в страната, чрез различни механизми на финансиране и програми за оказване на техническа помощ, се насочи към пълноценно участие в тяхното управление и взимане на решения по проблемите на международната финансова система.

В съответствие със Закона за Българската народна банка, БНБ действа като фискален агент и депозитар на държавата по дялови участия на България в международните финансови институции и по държавни или държавногарантирани дългове.

 

Международен валутен фонд (МВФ)

България е член на МВФ от 1990 г. Квотата на страната възлиза на 896.3 млн. специални права на тираж (СПТ).

Основен орган на управление на МВФ е Съветът на управителите, в който България се представлява от управителя на Българската народна банка, а негов заместник е заместник-министър на финансите.

Дейността на МВФ се управлява от Управляващ директор и Съвет на изпълнителните директори.

Интересите на България в Съвета на изпълнителните директори на МВФ се представляват от изпълнителния директор за Холандскo-белгийската група. През 2012 г. към Холандската група се присъединиха Белгия и Люксембург, с което новата Холандско-белгийска група стана най-голямата група за представителство, в Международния валутен фонд, притежаваща 5,43% от гласовете. В групата влизат още: Украйна, Румъния, Черна гора, Република Молдова, Македония, Израел, Грузия, Кипър, Хърватия, Босна и Херцеговина, и Армения.

В периода 1991–2007 г. България сключва 13 споразумения с МВФ на стойност 2.1 млрд. специални права на тираж. През април 2007 г. в съответствие със стратегията на правителството за управление на държавния дълг задълженията на страната към МВФ бяха погасени предсрочно.

Важен момент във взаимоотношенията с МВФ са редовните годишни консултации по чл. IV. Икономически екип на Фонда посещава страната, провежда срещи с представители на правителството, централната банка, деловите среди и профсъюзите и изготвя доклад, който се предоставя за обсъждане в Съвета на изпълнителните директори на МВФ.

Докладите се публикуват на интернет страницата на МВФ.

За повече информация: www.imf.org.

 

Банка за международни разплащания (БМР)

Банката за международни разплащания (БМР) е основана на 17.05.1930 г. и е най-старата международна финансова институция в света. Българската народна банка е акционер в БМР от самото основаване на институцията през 1930 г. и притежава 8000 акции.

Управителят на БНБ участва в Годишното общо събрание на акционерите на банката и в редовните срещи на управителите на централните банки, провеждани веднъж на два месеца. Тези срещи представляват основен механизъм за поддържане на международното сътрудничество между централните банки и за дискусия по въпросите на икономическото развитие и перспективите пред световната икономика и финансовите пазари, както и по проблеми, представляващи интерес и важни за дейността на централните банки.

За повече информация: www.bis.org.