logo Skip to content

Изисквания към кандидатите

  • да сте докторант или студент в последен курс на степен „бакалавър“, или да се обучавате за степен „магистър“ в акредитирани висши училища и в подходящи за дейностите на БНБ специалности;
  • да имате среден успех от обучението най-малко много добър (4.50);
  • да имате отлична компютърна грамотност;
  • да владеете английски език.


 

Кандидатстване

Препоръчваме ви да кандидатствате за стаж при нас чрез попълване на електронния формуляр.

Друг начин да заявите своето желание за участие в стажантската програма е да подадете кандидатурата си по пощата или лично. В този случай са необходими следните документи:

  • мотивационно писмо, което съдържа общо представяне, професионални и творчески интереси и мотиви за кандидатстване. Препоръчително е да посочите сферите на дейност и тематичните области, в които бихте желали да работите по време на стажа, и предпочитания период от време;
  • автобиография (CV);
  • уверение, академична справка или друг документ, удостоверяващ успеха от следването;
  • съгласие за обработка на лични данни.


 

Българската народна банка е администратор на лични данни, вписан в регистъра на администраторите на лични данни под № 0017806, представлявана от нейния управител. Предоставените от Вас доброволно лични данни и документи се събират, обработват и съхраняват за нуждите на БНБ в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. Трети лица могат да получат достъп до личните Ви данни само по реда и при условията на закона. Разполагате с право на достъп и право на коригиране на личните данни. При непредоставянето на необходимите лични данни, не можете да кандидатствате за стажант на БНБ.