logo Skip to content

Експерти в дирекция „Статистика“

Обща характеристика на длъжността:

• Участва в събирането, проверката и съставянето на статистическа информация в съответствие с методологическите изисквания в съответната област;

• Регулярно кореспондира с представители на финансови институции и други организации относно изготвяната от тях статистическа информация;

• Участва в подготовката на статистическата информация за разпространение – на интернет страницата на БНБ, международни институции, потребители на данни в БНБ и др.

• Участва в подготовката на отговори и становища по документи и публикации на ЕЦБ, БМР, Евростат и други международни институции, както и на запитвания от потребители на статистически данни;

• Участва в подготовката на указания към отчетните единици по отношение на методологическите изисквания за съставянето на статистическите данни и прилагането на международните изисквания на местно ниво, вземайки предвид националните специфики и др.;

• Участва в организирането на макроикономическа статистическа информация в база данни.

Изисквания:

• Висше образование – бакалавър или магистър;

• Специалност – статистика, финанси, математика, информатика, макроикономика, икономика, счетоводство;

• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Компютърна грамотност – MS Office;

• Добри комуникативни и аналитични способности.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде в областта на икономиката, както и проверка на нивото на владеене на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификати/дипломи за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават в срок до 31.10.2017 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1360 и 02/9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.