logo Skip to content

Експерт в отдел „Методология и отчетност”, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Участва в разработване и актуализиране на необходимите от методологична гледна точка вътрешни документи, касаещи прилагане на регулаторната рамка за преструктуриране на кредитни институции. Участва при разработването на указания за банките относно отчетността, касаеща рамката за преструктуриране. Участва в проекти, свързани с програмното осигуряване и прилагане на разработените методологии. Подпомага изпълнението на законово установени задължения, свързани с предоставяне на регулаторни отчети от страна на БНБ като орган за преструктуриране към европейски институции, органи и агенции.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Специалност – с предимство ще се ползват специалностите математика, информатика, физика, финанси, икономика, стопанско управление, счетоводство;

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка);

• Много добра компютърна грамотност – MS Office, Internet, приложни програми;

• С предимство ще се ползват кандидати с опит в програмиране на SQL и VBA (за Excel), работа с иконометрични и статистически програми като Eviews, SAS, MathLab, опит при подготовка на бизнес и технически спецификации, допълнителна квалификация в областта на банковата дейност.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде свързан с решаване на задача – анализ на данни в Excel.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди е предимство.

Документи се подават до 12.01.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.