logo Skip to content

Експерт в отдел „Планиране, координиране и изпълнение на действия по преструктуриране”, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Участва при разработване и актуализиране на планове за преструктуриране. Следи за спазване от страна на банките на наложените им изисквания и мерки във връзка с плановете за преструктуриране. Участва на оперативно ниво в процесите, свързани с прилагането на мерки по преструктуриране. Взема участие в процеси и проекти в областта на преструктуриране на кредитни институции, включително с представители на други звена в БНБ, както и с други организации в страната и в чужбина чрез създадени работни групи и комитети. Участва в колегии за преструктуриране.

Изисквания:

Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Специалност – с предимство ще се ползват специалностите финанси, икономика математика, физика, информатика, стопанско управление, счетоводство;

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка);

• Познаване на нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на преструктуриране, както и познаване на регулаторните изисквания и надзорни отчетни форми за банките са предимство;

• Опит и допълнителни квалификации в областта на банковата дейност, счетоводство и финанси са предимство.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде свързан с решаване на казус в областта на банковото дело.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди е предимство.

Документи се подават до 12.01.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.