logo Skip to content

Инспектори по банков надзор в дирекция „Дистанционен надзор“

Обща характеристика на длъжността:

Извършва анализ на финансовото състояние на кредитните институции и на клоновете на чуждестранни банки в страната на базата на регулярната отчетност и в съответствие с процедурите, залегнали в процеса на надзорен преглед и оценка.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Специалност – счетоводство, финанси, стопанско управление, икономика, международни икономически отношения;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Много добра компютърна грамотност.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на тест в областта на банковото дело.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се приемат до 19.02.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.