logo Skip to content

Инспектор по банков надзор по заместване в дирекция „Специфични надзорни дейности”, отдел „Анализ на рисковете, свързани с пазарното поведение“

Обща характеристика на длъжността

Извършва преглед на документи за регистрация като кредитен посредник по Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП), подготвя вътрешни документи, свързани с регистрацията, отговаря на запитвания във връзка с ЗКНИП и Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници, изготвя отговори по жалби, подадени срещу финансови институции, регистрирани по реда на чл. 3а от Закона за кредитните институции. Осъществява дистанционни проверки при съмнения за извършване на дейност по кредитно посредничество без регистрация.

Изисквания:

• Висше икономическо образование – минимална образователна степен „магистър”;

• Специалност – финанси, счетоводство, международни икономически отношения, стопанско управление, икономика;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (В2 според европейската езикова рамка);

• Много добро ниво на компютърна грамотност;

• Познания в областта на предлаганите продукти и услуги, при жилищното/ипотечно кредитиране;

• Умения за работа в екип и под напрежение.

С предимство ще се ползват кандидати с минимум 2 години опит в сферата на банковите и финансови услуги.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде в областта на познанията относно регулаторната рамка за дейността на кредитните посредници и банките, съобразно ЗКНИП и Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници, и владеенето на английски език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяваща нивото на владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават до 23.02.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145-1360 и 02 9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.