logo Skip to content

Експерт, информационно осигуряване в отдел „Информационна сигурност и мрежи“, дирекция „Информационни системи“

Обща характеристика на длъжността:

Наблюдение, администрация, анализ и развитие на ИТ инфраструктурата на банката (LAN, WAN, VPN) и на технологичните средства за информационна сигурност. Ръководна роля във внедряването и поддържането на нови технологични средства, изграждащи ИТ инфраструктурата на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Специалност – информатика, математика, изчислителна техника, комуникационна техника, автоматизация;

• Владеене на английски език - писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);

• Основни познания по мрежови операционни системи;

• Добро владеене на поне една от следните мрежови операционни системи – IBM AIX, SUN Solaris, Linux;

• Опит в изготвяне на техническа документация;

• Добри познания по компютърни комуникации;

• Познания по информационна сигурност и в областта на виртуализационните технологии;

• Комуникативни способности и умения за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат познания и опит в администриране на програмни продукти на Vmwarе, Cisco оборудване, администриране на бази данни Oracle, Sybase, PostgreSQL, MySQL.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификати/дипломи за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават в срок до 30.05.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1360 и 02/9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.