logo Skip to content

Оператор, въвеждане на данни, информатик в отдел „Обработка на данни“, дирекция „Информационни системи“

Обща характеристика на длъжността:

Наблюдение и контрол на функционирането на информационните системи, експлоатирани от отдел „Обработка на данни”. Стартиране и приключване на счетоводния ден в БНБ. Генериране на ежедневните баланси на БНБ. Архивиране на данни по утвърдени процедури. Обмен на информация по определен график с външните за БНБ системи БИСЕРА, БОРИКА и СЕБРА. Предоставяне на информация по електронен път на клиенти на БНБ.

Изисквания:

• Средно образование;

• Владеене на английски език – ниво А1 според Европейската езикова рамка;

• Познания и опит в работата с Windows, Microsoft Office, Internet;

• Познания в областта на банковото счетоводство;

• Умения за работа в екип.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит като оператор на информационни системи.

Работното време е на три смени.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография и снимка, копие на диплома за завършено образование, сертификати/дипломи за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават в срок до 30.05.2018 г. по един от следните начини: 1. По електронен път чрез интернет страницата на БНБ – www.bnb.bg и попълване на електронен формуляр, съдържащ информация за кандидата, като изискващите се допълнителни документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове на e-mail: HR@bnbank.org; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1360 и 02/9145-1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка, представлявана от управителя си, е администратор на лични данни, вписан в Регистъра на лични данни под № 0017806. Доброволно предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Трети лица могат да получат информация за Вашите лични данни само по реда и условията на ЗЗЛД. Разполагате с право на достъп до своите лични данни, както и с възможност да ги коригирате.

При подаване на документи кандидатът следва да декларира, че предоставя доброволно личните си данни, че му е предоставена информация по чл. 19, ал. 1 от ЗЗЛД и че дава изричното си съгласие те да бъдат събирани, съхранявани и обработвани за целите на подбор на кандидати за работа в БНБ.