logo Skip to content

Експерт в управление „Банково“

Обща характеристика на длъжността:

• Изготвяне и прилагане на правила и методики за извършване на оценка на съответствието на дейността на Депозитаря на държавни ценни книжа с нормативните изисквания и международните принципи, стандарти и препоръки (в т.ч. Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, и Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари на CPSS и IOSCO);

• Изготвяне на наръчници за осъществяване на надзорна дейност върху дейността на Депозитаря на държавни ценни книжа (ДДЦК);

• Извършване на оценка на съответствието на дейността на ДДЦК с нормативните изисквания и приложимите международни принципи, стандарти и препоръки в областта на сетълмента на ценни книжа;

• Извършване на надзорни проверки и текущ надзор на ДДЦК;

• Събиране, обработка и анализ на данни от ДДЦК за целите на надзора върху ДДЦК;

• Участие в извършване на самооценка на платежните системи, оперирани от БНБ, за съответствието на дейността им с изискванията на Закона за платежните услуги и платежните системи и подзаконовите актове по прилагането му, както и на приложимите международни принципи, стандарти и препоръки;

• Наблюдение на текущото състояние и развитие, следене развитието на европейските инициативи и проекти и участие в проекти за развитие в областта на инфраструктурите на финансовите пазари;

• Изготвяне на позиции, становища, вътрешни процедури и участие в транспонирането в националното законодателство на европейски директиви, регламенти и други нормативни актове в областта на сетълмента на ценни книжа и плащания и инфраструктурите на финансовите пазари.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитани специалности – финанси, икономика, стопанско управление, счетоводство, право;

• Високо ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (C1 според европейската езикова рамка);

• Добро познаване на правната рамка в областта на сетълмента на ценни книжа, централните депозитари и пазарите на финансови инструменти, международните принципи, стандарти и препоръки (в т.ч. Регламент (ЕС) № 909/2014 за подобряване на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа; Закон за държавния дълг и подзаконовите актове по прилагането му; Закон за пазарите на финансови инструменти; Принципи за инфраструктурите на финансовите пазари на CPSS и IOSCO);

• Опит в разработване на проекти на нормативни актове, наръчници и правила; извършване на дистанционен надзор или надзорни проверки, с цел установяване съответствието на дейността на надзираваните дружества с приложимите нормативни изисквания;

• Знания в областта на централните депозитари и сетълмента на ценни книжа (в т.ч. на държавни ценни книжа) и надзорно-правната дейност, свързана с тях;

• Много добра компютърна грамотност – MS Office, справочни програми;

• Организираност, способност за планиране и приоритизиране на ежедневните задачи, отговорно отношение и прецизност при изпълнението им;

• Умения за работа в екип;

• Комуникативни и аналитични способности.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит и специализация в методологическата и надзорната дейност в областта на централните депозитари и сетълмента на ценни книжа и на пазарите на финансови инструменти.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва тест в областта на депозитарите и сетълмента на ценни книжа и правната рамка, свързана с тях, както и кратък превод на текст от и на английски език.

Необходими документи: актуална автобиография, мотивационно писмо, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяващи нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават до 28.09.2018 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.