logo Skip to content

„Инспектор по банков надзор“ в отдел „Финансови институции“, дирекция „Специфични надзорни дейности”

Обща характеристика на длъжността:

Извършване на преглед на документи за регистрация и промяна по регистрация на финансова институция (ФИ) по реда на чл. 3а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции; подготвяне на докладни записки за регистрация или отказ за регистрация, работа със специализирана автоматизирана система на БНБ и поддържане на досиета на ФИ в електронен вид; отговаряне на запитвания във връзка с изискванията към ФИ по ЗКИ и Наредба № 26 на БНБ. Подготвяне на отговори при запитване от международни надзорни органи и институции за ФИ. Проверяване на финансови отчети за надзорни цели на ФИ във връзка с изпълнение на изискванията за капитал и съществена дейност на институцията, следене за спазване на сроковете за подаване на месечни и годишни финансови отчети. При необходимост извършване на анализ на финансовото състояние на ФИ. Подготвяне на проект на акт за административно нарушение на изисквания за ФИ по ЗКИ и Наредба № 26 на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Предпочитани специалности – финанси, счетоводство и одит, стопанско управление, икономика;

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (В2 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Много добро ниво на компютърна грамотност и работа с ИТ система;

• Познания в областта на финансовия одит и финансовия анализ, банковото дело МСС/МСФО, управление на търговско дружество;

• Способност за работа в екип и под напрежение.

С предимство ще се ползват кандидати с минимум 2 години опит в банковия и финансов сектор.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще има за цел да провери познанията, относно регулаторната рамка за дейността на финансовите институции, съгласно ЗКИ и Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции, като ще включва решаване и на практически казус.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификати/дипломи за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават до 28.09.2018 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.