logo Skip to content

Експерт в отдел „Методология и контрол“, дирекция „Емисионна политика и контрол”

Обща характеристика на длъжността:

• Извършване на тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване с банкноти и монети по изискванията на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение и дадените указания по прилагането й;

• Извършване на контрол по изпълнението на договорите, свързани с тестовете на машини за сортиране и машини за самообслужване с банкноти и монети;

• Идентифициране на рисковете, свързани с извършените тестове на машини за сортиране и машини за самообслужване с банкноти и монети, и изготвяне на предложения за минимизиране на рисковете и отстраняване на допуснатите пропуски и отклонения.

Изисквания:

• Висше образование;

• Минимална образователна степен „магистър“;

• Добро владеене на английски език – ниво В1 според европейската езикова рамка;

• Компютърни умения - MS Office, Internet.

За предимство ще се счита опит, квалификация и познания в областта на работата и характеристиките на типове машини за сортиране и/или машини за самообслужване с банкноти и/или монети.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяващи нивото на владеене на чужд език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават до 25.09.2018 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1574.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.