logo Skip to content

Счетоводители в отдел „Вътрешно счетоводство и планиране“, дирекция „Главно счетоводство”

Обща характеристика на длъжността:

• Извършване на плащания по договори;

• Изготвяне на платежни документи за заплати, данъци и осигуровки;

• Изготвяне на документи за командировки на служители в страната и чужбина;

• Обработване на данните за служители в отпуск по болест и отпуск по майчинство;

• Извършване на плащания към НАП по трудови и други възнаграждения и ДДС;

• Изчисляване на задължения за социално осигуряване, подготовка за подаване на декларации 1 и 6 за актуални и минали периоди към НАП;

• Изготвяне на ведомости и изплащането на възнаграждения и свързаните с тях осигуровки, данъци и такси на лица по трудови правоотношения;

• Изготвяне на фишове за заплати в електронен формат;

• Издаване на документи, свързани с осигурителното и трудово законодателство – служебни бележки, удостоверения за стаж и др.;

• Изготвяне на информация за НОИ.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „магистър“;

• Предпочитани специалности – финанси, икономика, стопанско управление, счетоводство;

• Владеене на английски език – ниво А2 според европейската езикова рамка;

• Много добри познания в областта на европейското и българското валутно законодателство и законодателствата по предоставяне на платежни услуги, както и в областта на трудовото и осигурително законодателство;

• Компютърни умения – използване на пакет MS Office;

• Умения за работа в екип;

• Комуникативни и аналитични способности.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на тест в областта на счетоводното отчитане на взаимоотношенията с физически лица по трудови и граждански договори.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават до 28.09.2018 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.