logo Skip to content

Счетоводители в отдел „Финансово счетоводство и операции с финансови институции“, дирекция „Главно счетоводство”

Обща характеристика на длъжността:

Обслужване на сметки на банки и небанкови финансови институции:

• Осчетоводяване на операции с банки по покупка и продажба на левов ресурс, свързани със снабдяване с касова наличност;

• Осчетоводяване на лихви по сметки на банки и небанкови финансови институции;

• Счетоводно отчитане на сделки с банки, свързани с регулирането на задължителните минимални резерви;

• Поддържане на основни данни за титуляря на сметка;

• Счетоводно отчитане на операции по движение и поддръжка на средствата по Гаранционния механизъм за сетълмент на плащанията, сделките на банките с ДЦК и обезпеченията по чл. 152 от Закона за публичните финанси;

• Ежедневна реконсилация на движение по ностро сметки;

• Изготвяне на периодични справки за целите на финансовата и статистическа отчетност.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитани специалности – финанси, икономика, стопанско управление, счетоводство, математика, информатика;

• Владеене на английски език – ниво А2 според европейската езикова рамка;

• Познания в областта на международното финансово и банково законодателство и регламентите на Европейския съюз;

• Компютърни умения – използване на пакет MS Office;

• Умения за работа в екип;

• Комуникативни и аналитични способности.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит и допълнителни квалификации в областта на банковото дело, счетоводството и финансите; опит в работа със SWIFT или финансов софтуер за поддръжка на сделки на паричния пазар, валутна търговия и търговия с ценни книжа.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на тест, включващ въпроси от областта на счетоводното отчитане на операции в чуждестранна валута, сделки с ценни книжа, както и такива свързани с оповестяване в съответствие с Международните счетоводни стандарти.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език и други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

Документи се подават до 28.09.2018 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (EC) 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси”.