logo Skip to content

Юрисконсулти в дирекция „Обществени поръчки“

Обща характеристика на длъжността:

• Подготвя и провежда обществените поръчки в БНБ при спазване на законодателството в областта;

• Осъществява контрол по спазването на Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП;

• Изготвя и изпраща необходимата документация по ЗОП и ППЗОП за провеждане на обществени поръчки, както и документация за провеждане на процедури и търгове, регламентирани във Вътрешни правила на БНБ;

• Представлява БНБ по съдебни дела и административни производства по обжалване на актове, издадени по реда на ЗОП, пред всички съдебни и административни инстанции и особени юрисдикции.

Изисквания:

• Висше юридическо образование – образователна степен „магистър";

• Специалност – Право и придобита юридическа правоспособност;

• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В1 според европейската езикова рамка);

• Компютърна грамотност – MS Office;

• Умения за работа в екип;

• Комуникативни и аналитични способности.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат опит в областта на обществените поръчки.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, копие на удостоверение за придобита юридическа правоспособност, сертификат/диплома за владеене на английски език, препоръка от работодател, други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 28.02.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145-1574 и 02/9145-1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.