logo Skip to content

Редактор в дирекция „Административна“, отдел „Печатни издания“

Обща характеристика на длъжността

Отговаря за цялостния процес на издаване на периодични, непериодични, извънредни и информационни публикации на БНБ съобразно установените вътрешни правила, като извършва научна и/или стилова редакция на подготвените публикации на БНБ, следи за пълнотата и точността при възпроизвеждането на текст, графики и таблици и проследява етапите на предпечатната подготовка и публикуването на изданията. Коригира постъпилите в отдела материали и документи на български език. Създава текстове за информационни материали и при необходимост издирва илюстрации. Превежда от английски език и редактира на български език официални издания на Европейската централна банка (ЕЦБ).

Изисквания

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитана специалност – българска, английска или друга филология;

• Безупречна езикова култура;

• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво С1 според европейската езикова рамка), удостоверено с документ;

• Компютърна грамотност в областта на текстообработката;

• Широка обща култура и обща осведоменост за процесите в световната икономика и политика.

С предимство ще се ползват кандидатите, които имат професионален опит в издателската сфера и владеят втори чужд език.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, с писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва: текст по икономически въпроси на български език със задача за стилово редактиране; текст на български език със задача за коригиране; кратък текст от официална публикация на ЕЦБ на английски език за превод на български език.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/676 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg), рубрика „Кариери“. Без приложено съгласие от кандидата неговите документи няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 30.04.2019 г. по един от следните начини:

1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове;

2. По пощата – на адрес: 1000 София, пл. „Княз Александър І“ № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси“;

3. Лично, в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1574 и 02/9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.