logo Skip to content

Снабдител, доставчик в дирекция „Стопанска“

Обща характеристика на длъжността:

Служителят извършва дейности по снабдяване със стоки, материали и консумативи, необходими за функционирането на звената в сградите на БНБ, гр. София, като спазва номенклатурата и асортимента на стоково-материалните ценности. Следи за спазване на количествените и качествените показатели на доставяните стоки, материали и консумативи. При необходимост изготвя протоколи за рекламации. Осъществява митнически внос и износ от името на БНБ. Води отчетност за приемане, транспортиране, съхраняване и доставяне на стоки и материали. Осъществява контакти с традиционни доставчици и проучва нови потенциални такива. Отговаря за спазване на сроковете за доставка на необходимите материали.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен Бакалавър, с предимство ще се ползват кандидатите с икономическо образование;

• Не по-малко от 1 година професионален опит, за предпочитане на подобна позиция;

• Познание на снабдителната дейност и спецификата й;

• Умение за работа със счетоводни документи;

• Отлична компютърна грамотност – MS Office, INTERNET, справочни и приложни програми, (удостоверено с документ);

• Владеене на английски език – ниво А1 според европейската езикова рамка;

• Умение за работа в екип и изпълняване на задачите в срок. Отговорност и прецизност. Добри комуникационни умения.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи и събеседване.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 27.12.2019 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02/9145 1574 и 02/9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.