logo Skip to content

Експерти в отдел „Анализи“, дирекция „Ковчежничество“

Обща характеристика на длъжността:

• Наблюдава и анализира развитията на международните финансови пазари, промяната в очакванията на пазарните участници, стопанската конюнктура и политическите тенденции в основните икономически региони в света;

• Участва в изготвянето на периодични аналитични и отчетни материали;

• Разработва и прилага модели за анализ и прогнозиране на изменението на пазарни променливи от практическо значение за управлението на валутните резерви на БНБ.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Предпочитана специалност – икономика, финанси, математика, статистика, компютърни науки;

• Много добро ниво на владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Много добри умения за работа с MS Excel, включително умения за съставяне на сложни функции; филтриране и сортиране на данни; динамично представяне на данни в диаграми; използване на инструментите за анализ на данни и решаване на оптимизационни задачи;

• Много добри аналитични умения, включително способност за разкриване на причинно-следствени връзки и представяне на задълбочена и логически структурирана аргументация на тези;

• Много добри комуникативни умения (включително писмени и вербални).

С предимство ще се ползват кандидатите, които:

• имат опит в областта на икономическия и паричен анализ;

• са добре запознати с факторите, определящи цените на ДЦК на развитите икономики в краткосрочен и дългосрочен план;

• са добре запознати с целите, инструментите и методите за реализиране на паричната политика на големите централни банки;

• имат опит в анализирането на процеси и тенденции на международните финансови пазари;

• имат познания за работа с терминалите на Bloomberg и Reuters;

• имат познания за работа със специализиран софтуер за статистически анализ като EViews, Matlab или Stata, както и за съответните пакети, използвани в R, Python или Julia;

• имат познания за алгоритмите, използвани в Machine Learning, Deep Learning, Natural Language Processing, Neural Networks;

• предоставят авторски аналитичен материал в областта на макроикономиката и/или финансовите пазари.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде под формата на отворени въпроси върху предварително предоставен материал, свързан с паричната политика и финансовите пазари в еврозоната.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи.

За участие в подбора, кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 31.01.2020 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка.

Справки на тел.: 02/9145 1627 и 02/9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.