logo Skip to content

Юрисконсулт (по заместване) в отдел „Правно обслужване”, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Юрисконсултът извършва комплексно правно обслужване на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“, в т.ч. изготвя документи, необходими за правното обезпечаване на дейността на дирекцията. В кръга на своята компетентност изготвя правни анализи и становища по въпроси, свързани с подготовката, планирането и изпълнението на решения за предприемане на мерки по преструктуриране. Взема участие в проекти относно въпроси по преструктуриране на кредитни институции заедно с други представители на БНБ и с други организации в страната и чужбина чрез създадени работни групи и комитети.

Изисквания:

• Висше образование – образователна степен „магистър“;

• Специалност – право;

• Много добро ниво на владеене на английски език - писмено и говоримо (B2 според европейската езикова рамка);

• Компютърни умения – MS Office, Internet, справочни и приложни програми.

За предимство ще се считат: познаване на нормативната уредба на национално и европейско ниво в областта на преструктурирането или производството по несъстоятелност, както и познаване на регулаторните изисквания и надзорни отчетни форми за банките; опит и допълнителни квалификации в областта на: преструктурирането, банковата дейност, европейското право, гражданското, материално и процесуално право, счетоводството или финансите.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще бъде в областта на правната рамка на преструктурирането, статута на кредитните институции, БНБ и дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, копие на диплома за завършено образование, сертификат/диплома, удостоверяваща нивото на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата. Препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди (за кандидати без професионален опит) е предимство.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 21.02.2020 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1360 и 02 9145 1627.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.