logo Skip to content

Експерт в отдел „Методология и отчетност“, дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“

Обща характеристика на длъжността:

Изготвяне и актуализиране на методологии и процедури, касаещи прилагане на регулаторната рамка за преструктуриране на кредитни институции. Разработване на указания и отчетни форми за кредитните институции за целите на преструктурирането на кредитните институции. Участие в създадени работни групи и комитети в страната и в чужбина, свързани с подготовката и планирането на преструктурирането на кредитните институции. Участие в проекти, свързани с разработване на информационната система за дейността на дирекция „Преструктуриране на кредитни институции“.

Изисквания:

• Висше образование – минимална образователна степен „бакалавър“;

• Владеене на английски език – писмено и говоримо (ниво В2 според европейската езикова рамка);

• Кандидатите следва да имат високо ниво на владеене на продуктите на MS Office, опит с програмни езици за обработка на данни – напр. SQL и VBA (за Excel) или др.;

• Отлични комуникативни умения (включително писмени и вербални).

С предимство ще се ползват кандидатите:

• с опит при подготовка на бизнес и технически спецификации;

• с умения за работа със софтуерни архитектури за обработка на данни;

• с допълнителна квалификация в областта на банковата дейност;

• представили препоръка от бивши/настоящи работодатели и/или от лица от академичните среди.

Подборът на кандидатите ще се извърши по документи, писмен изпит и събеседване.

Писменият изпит ще включва писмен отговор на зададена тема, включително проверка на нивото на владеене на английски език, както и задача - анализ на данни в Excel.

Необходими документи: мотивационно писмо, актуална автобиография, съгласие за обработване на лични данни, диплома за завършено образование, сертификат/диплома за владеене на английски език, други удостоверителни документи по преценка на кандидата.

За участие в подбора кандидатът следва да представи съгласие за обработване на лични данни, след като се запознае с информацията по чл. 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни. Подробна информация е поместена в интернет страницата на банката (www.bnb.bg), рубрика Кариери. Без приложено съгласие от кандидата, документите няма да бъдат разгледани.

Документи се подават в срок до 15.10.2020 г. по един от следните начини: 1. На e-mail: HR@bnbank.org, като изискващите се документи следва да бъдат изпратени като прикачени файлове; 2. По пощата – на адрес: гр. София, пл. „Княз Александър І” № 1, дирекция „Управление на човешките ресурси”; 3. Лично в сградата на Българската народна банка. Справки на тел.: 02 9145 1627 и 02 9145 1360.

Забележка: Не се приемат документи на кандидати, които са свързани посредством брак или родство със служители на БНБ (съпрузи, роднини по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително).

Българската народна банка е администратор на лични данни по силата на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) и Закона за защита на личните данни. Цялостната дейност по подбор на кандидати за работа се организира от дирекция „Управление на човешките ресурси“.