logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Банкноти и монети

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Платежни спорове

Централен кредитен регистър

  Публикации

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Възможности за работа

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Прием на стажанти

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Стипендии


 

Как бихме могли да подадем дължимите по Наредба №27 на БНБ статистически декларации и форми по електронен път?

Използването на електронните услуги чрез Интегрираната статистическа система (ИСИС) на БНБ е възможно чрез валиден електронен подпис, и подаване на заявление по Образец 1. Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на задълженото лице или заявление по Образец 2. Заявление за подаване на статистическа информация по електронен път и ползване на електронни услуги, предоставяни от БНБ с квалифициран електронен подпис (КЕП) на упълномощено лице.

При подаване на заявлението по Образец 2 е необходимо представянето на оригинал или на нотариално заверен препис от пълномощното, с което можете да представлявате фирмата пред БНБ. То може да бъде представено на място на гише № 37 в салона на БНБ или изпратено на хартиен носител на адреса на БНБ – София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1, чрез пощите или куриерските фирми. В случай, че в пълномощното Ви се упоменава представителство пред БНБ, в заявлението по Образец 2 може да бъде поискан пълен достъп да данните на фирмата, за която ще се подават данни. Ако обаче БНБ не е изрично упомената в пълномощното, то достъпът Ви ще е само за данните, които са подадени с конкретния електронен подпис и с възможност за подаване на всички форми в Портала ИСИС на БНБ към настоящия момент.

Указанията за предоставяне на статистическа информация на БНБ по електронен път, както и връзка към Портала на Интегрираната статистическа система (ИСИС) на БНБ са достъпни на интернет страницата на БНБ (www.bnb.bg) в раздел Статистика /Електронно подаване на отчетни форми/ Връзка към Интегрирана статистическа информационна система на БНБ.


 

Опитвам се да достъпя Интегрирана статистическа информационна система (ИСИС) на БНБ, но не мога да отворя линка посочен в сайта. Изписва ми следното съобщение: This page can’t be displayed.

С цел безпроблемно достъпване до Портала на ИСИС на БНБ е необходимо да направите следните настройки на Internet Explorer:

  • Протоколите TLS 1.0, TLS 1.1, и TLS 1.2 трябва да са отбелязани (включени);
  • Страницата на Портала ИСИС на БНБ трябва да е добавена в „доверителни сайтове“( инструкции за добавяне в „доверителни сайтове“, може да намерите в прикачения файл;
  • Инсталирана библиотека CAPICOM.dll, която може да намерите на следния линк.


 

Защо получавам съобщение по електронната поща, че не съм подал формата, която дължа, при положение, че аз вече я подадох през портала?

Формата Ви най-вероятно стои в статус „Редакция”, което означава, че само сте я записали, но не сте я подали. Отчетите в редакция може да намерите в Статистическа отчетност – Опционални входни форми. Намерете формата, под която има бутон „Редактирай” и чрез него я отворете. След това задължително трябва да натиснете бутон „Провери” и ако формата е попълнена коректно, се появява бутон „Подай”. След натискане на бутон „Подай” се очаква подписване на данните с електронен подпис. След като въведете паролата за електронния си подпис и успешно я подпишете, формата се счита за подадена към БНБ и остава в статус „необработена”, докато не премине през експертен контрол, който представлява последваща проверка на подадените форми.


 

Защо формата ми стои в статус „Необработена” и трябва ли да направя нещо?

В случай, че формата ви е в статус „Необработена”, това означава, че успешно сте я подали през портала и не се очакват други действия от ваша страна. Последващата обработка се извършва от експерт, служител на БНБ, в съответствие с вътрешен график.


 

Защо вчера ми излизаше съобщение, че дължа форми, а днес вече не дължа нищо?

Най-вероятно Порталът вече е затворен за подаване на съответната форма и затова не Ви излиза съобщение за дължими форми. Това съобщение се появява само когато порталът е отворен в законоустановените срокове за подаване на съответните форми (сроковете може да прочетете в Наредба № 27 на БНБ и Указанията към нея.


 

Откъде мога да разбера на кой телефон да се обадя за съответната форма?

В меню “Помощ” на Портала бихте могли да намерите контактите за съответната форма.


 

Защо не мога да заредя в Портала на ИСИС формата, която съм изтеглила от сайта на БНБ в excel формат? Излиза съобщение „For input string:”

Отчетните форми, които сте изтеглили от сайта на БНБ www.bnb.bg от раздел Статистика /Статистически форми и указания/Юридически лица и ЕТ могат след попълване да се изпращат само на хартия. Ако желаете да подадете форма чрез файл по електронен път чрез Портала на ИСИС на БНБ, трябва да имате потвърден достъп до Портала и от Статистическа отчетност/Дължими форми или съответно Статистическа отчетност/Опционални форми, с бутона Изтегли шаблон се изтегля файлът на съответната форма. Попълненият файл (xls-файл) се записва, след което се подписва, със средствата предлагани от доставчиците на КЕП (за подписи StampIt се ползва DSTool; за подписи на InfoNotary се избира Detached Signature), като подписът трябва да бъде в отделен файл с разширение .p7s. От портала на ИСИС през Статистическа отчетност/Дължими форми или съответно Статистическа отчетност/Опционални форми с бутона Зареди файл се отваря екран за зареждане на файла с данните (xls файла), като за Формат на файл се избира plain, за Съдържание на файла се избира xls. С Browse се зарежда файла с данните и се избира бутона Провери. Отваря се нов екран, където има информация, че данните са коректни и там се зарежда файла с подписа (файлът с разширение p7s), като за тип на файла се избира binary и се избира бутона Подай.


 

При зареждане на шаблон на форма ми излиза съобщение за невалиден подпис. Какво следва да направя?

Съобщение за невалиден подпис се появява при положение, че след подписване на шаблона на формата сте го отворили отново. За да не излиза съобщението за невалиден подпис, трябва отново да подпишете попълненият файл-шаблон (xls-файл) и без да отваряте попълненият файл го заредете в Портала заедно с подписания файл с разширение .p7s.


 

При зареждане на шаблон на форма ми излиза съобщение „. 0” или “. Null”. Какво следва да направя, за да мога да подам формата?

В попълненият от Вас файл (xls-файл) има добавена допълнителна страница (sheet). Изтеглете нов шаблон от Портала, който след попълване и подписване, подайте съгласно указанията като внимавате да не променяте формата на шаблона.