logo Skip to content

Често задавани въпроси

Валутни курсове

    Баланси на БНБ

    Банкноти и монети

Банков надзор

    Централен кредитен регистър

    Платежна инфраструктура

Фискален агент

    Публикации

    Платежни спорове

Възможности за работа

    Прием на стажанти

    Стипендии на БНБ


Как се определят обменните курсове на чуждестранните валути?

Обменните валутни курсове на чуждестранните валути се изчисляват на основата на фиксирания курс на лева спрямо еврото, като за източник се използват публикуваните от Европейската централна банка курсове на еврото към същите валути за съответния ден.

Курсовете се закръгляват до шест значещи цифри, като броят на чуждестранните валутни единици, за които се обявява котировката, се определя така, че първата цифра преди десетичната точка на левовата равностойност да бъде различна от нула.

 

 

Къде се публикуват обменните курсовете на чуждестранните валути към българския лев за деня?

БНБ публикува обменни курсове на чуждестранни валути и злато, валидни за същия работен ден, на интернет страницата си до 16:00 ч. българско време (раздел Статистика, Външен сектор, Валутни курсове, Обменни курсове на чуждестранни валути към българския лев).

Съществуват няколко технически възможности за изтегляне на последната публикувана информация за обменните курсове:

  • RSS абонамент;
  • HTML формат;
  • Изтегляне в четири формата с постоянен адрес съответно за всеки от форматите: xls, pdf, xml и csv;
  • Търсене по дата и период.

При липса на нови обменни курсове към 16 часа за валидни се приемат публикуваните курсове за предишния работен ден.

Пълна или частична информация за обменните курсове се разпространява и от средствата за масово осведомяване и специализирани информационни източници.

 

За какво се използват обявяваните от БНБ курсове?

Съгласно чл. 12 от Валутния закон определяните от БНБ всекидневни курсове се използват за статистически и счетоводни цели.

Публикуваните официални обменни курсове следва да се използват за извършваната в края на работния ден преоценка на валутните активи и пасиви, изисквана съгласно действащото счетоводно законодателство.

 

Мога ли да купя от / продам на БНБ чуждестранна валута или злато по обменните курсове?

Не. БНБ не извършва сделки с чуждестранна валута с частни лица и небанкови институции освен сделки за покупко/продажба на евро по курса, определен в съответствие с чл. 29 от Закона за БНБ.

С Решение № 52 от 6 юли 2000 г. УС на БНБ преустановява, считано от 1 август 2000 г., изкупуването на каса от БНБ на злато – монети, плочки и ленти.

 

Как мога да науча какви са обменните курсове на чуждестранните валути, които не се обявяват от БНБ?

БНБ обявява всекидневни обменни курсове само за валути, за които Европейската централна банка обявява курсове към еврото. За валути, за които не се определят обменни курсове, БНБ препоръчва за референтен да се приема последният публикуван курс на съответната валута във вестник „Файненшъл таймс“ (www.ft.com). Разбира се, на базата на собствените нужди, методология и налични информационни системи всеки може да ползва за източник и друга институция или информационен доставчик.