logo Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (164KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (660KB)

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG PDF (725KB)

Закон за банковата несъстоятелност EN BG PDF (277KB)

Закон за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (223KB)

Закон за деноминация на лева EN BG PDF (26KB)

Закон за договорите за финансово обезпечение EN BG PDF (94KB)

Закон за допълнителния надзор върху финансовите конгломерати EN BG PDF (160KB)

Закон за държавния дълг EN BG PDF (79KB)

Закон за информация относно необслужвани кредити EN BG PDF (30KB)

Закон за ипотечните облигации EN BG PDF (42KB)

Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители EN BG PDF (284KB)

Закон за мерките срещу изпирането на пари EN BG PDF (158KB)

Закон за мерките срещу финансирането на тероризма EN BG PDF (83KB)

Закон за ограничаване на плащанията в брой EN BG PDF (40KB)

Закон за особените залози EN BG PDF (140KB)

Закон за пазарите на финансови инструменти EN BG PDF (773KB)

Закон за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (454KB)

  • Въпроси и отговори по Закона за платежните услуги и платежните системи и нормативните актове по прилагането му (последно обновен на 21.06.2012 г.)
EN BG PDF (285KB)

Закон за потребителския кредит EN BG PDF (217KB)

Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние EN BG PDF (145KB)

Валутен закон EN BG PDF (95KB)

Закон за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти EN BG PDF (167KB)