logo Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (142KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (597KB)

Закон за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (505KB)

Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници EN BG PDF (745KB)