logo Skip to content


Наредби

Наредба № 1 на БНБ от 10 януари 2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление „Емисионно“, управление „Банково“ и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка EN BG PDF (222KB)

Наредба № 2 на БНБ от 22 декември 2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции EN BG PDF (203KB)

Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти EN BG PDF (213KB)

Наредба № 4 на БНБ от 21 декември 2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките EN BG PDF (70KB)

Наредба № 5 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа EN BG PDF (508KB)

Наредба № 6 на БНБ за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение EN BG PDF (91KB)

Наредба № 7 на БНБ от 24 април 2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките EN BG PDF (106KB)

Наредба № 8 на БНБ от 24 април 2014 г. за капиталовите буфери на банките EN BG PDF (103KB)

Наредба № 9 на БНБ от 26 юли 2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка EN BG PDF (107KB)
  • Заявление по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 9 на БНБ
EN BG PDF (56KB)

Наредба № 10 на БНБ от 24 април 2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките EN BG PDF (81KB)

Наредба № 11 на БНБ от 1 март 2017 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките EN BG PDF (66KB)

Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (105KB)

Наредба № 13 на БНБ от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове EN BG PDF (197KB)

Наредба № 14 на БНБ от 4 февруари 2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели (в сила от 1 март 2010 г.) EN BG PDF (36KB)

Наредба № 15 на МФ и БНБ от 4 октомври 2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа EN BG PDF (63KB)

Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента EN BG PDF (321KB)

Наредба № 17 на БНБ от 29 март 2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки EN BG PDF (93KB)

Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение EN BG PDF (2295KB)
  • Приложение № 1 • Заявление за възпроизвеждане на българска банкнота или монета
EN BG PDF (712KB)
  • Приложение № 2 • Протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнение, че са умишлено повредени и/или са обект на престъпление
EN BG PDF (791KB)
  • Приложение № 3 • Протокол за предявяване на повредени български банкноти за отложена замяна
EN BG PDF (343KB)
  • Приложение № 4 • Протокол за задържане на банкноти/монети, които пораждат съмнение, че са неистински или преправени
EN BG PDF (792KB)

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници EN BG PDF (100KB)

Наредба № 20 на БНБ за издаване на одобрения за членове на управителния съвет (съвета на директорите) и надзорния съвет на кредитна институция и изисквания във връзка с изпълнение на техните функции EN BG PDF (134KB)

Наредба № 21 на БНБ за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (в сила от 4 януари 2016 г.) EN BG PDF (47KB)

Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър EN BG PDF (108KB)

Наредба № 23 на БНБ от 16 декември 2016 г. за условията и реда за изплащане на гарантираните размери по влоговете EN BG PDF (46KB)

Наредба № 24 на БНБ за обмяна на старите банкноти и монети с нови банкноти и монети във връзка с деноминацията на лева EN BG PDF (79KB)

Наредба № 25 на БНБ по §4, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за деноминация на лева EN BG PDF (42KB)

Наредба № 26 на БНБ от 23 април 2009 г. за финансовите институции EN BG PDF (155KB)

Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа EN BG PDF (63KB)

Наредба № 28 на МФ и БНБ за сведенията и документите, представяни на доставчиците на платежни услуги при извършване на презгранични преводи и плащания към трета страна (в сила от 1 март 2013 г.) EN BG PDF (114KB)
  • Приложениe към Наредба № 28 на МФ и БНБ (в сила от 1 март 2013 г.)
EN BG PDF (76KB)
  • Писма на БНБ и МФ, които имат тълкувателен характер по отношение на въпроси, свързани с приложението на Наредба № 28 на МФ и БНБ
EN BG PDF (2969KB)

Наредба № 29 на БНБ от 12 декември 2015 г. за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (62KB)

Наредба № 30 на БНБ от 21 януари 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките премийни вноски по Закона за гарантиране на влоговете в банките EN BG PDF (144KB)

Наредба № 31 на БНБ от 4 октомври 2007 г. за сетълмент на държавни ценни книжа EN BG PDF (127KB)

Наредба № 32 на БНБ за отчетността и бюджета на синдика на банка в несъстоятелност EN BG PDF (68KB)

Наредба № 33 на БНБ за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност EN BG PDF (92KB)

Наредба № 34 на БНБ за събиране на информация и извършване на проверки относно дейността на синдика на банка в несъстоятелност EN BG PDF (65KB)

Наредба № 35 на Министерство на правосъдието и БНБ за реда за продажба чрез търг на движими вещи, заложени в полза на банката EN BG PDF (146KB)

Наредба № 36 на БНБ за банките попечители по Кодекса за социално осигуряване EN BG PDF (92KB)

Наредба № 37 на БНБ от 16 юли 2018 г. за вътрешните експозиции на банките EN BG PDF (52KB)

Наредба № 39 на БНБ от 28 март 2019 г. за номиналната стойност, съдържанието, формата и дизайна на банкнотите и монетите, пускани в обращение EN BG PDF (60KB)

Наредба № 5 на Министерство на правосъдието и БНБ за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции EN BG PDF (38KB)

Наредба № 6 на Министерството на правосъдието и БНБ за изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители EN BG PDF (76KB)

Наредба № 8121з-444 от 3 май 2016 г. за организацията и контрола по обезпечаването на сигурността на банките и финансовите институции, издадена от МВР и БНБ EN BG PDF (164KB)