logo Skip to content


Закони

Закон за Българската народна банка EN BG PDF (143KB)

Закон за кредитните институции EN BG PDF (616KB)

Закон за платежните услуги и платежните системи EN BG PDF (516KB)

Наредби

Наредба № 3 на БНБ от 18 април 2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти EN BG PDF (213KB)

Наредба № 12 на БНБ от 29 септември 2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (105KB)

Наредба № 13 на БНБ от 18 август 2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове EN BG PDF (197KB)

Наредба № 16 на БНБ от 29 март 2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента EN BG PDF (321KB)

Наредба № 19 на БНБ от 20 октомври 2016 г. за кредитните посредници EN BG PDF (100KB)

Наредба № 22 на БНБ от 16 юли 2009 г. за Централния кредитен регистър EN BG PDF (108KB)

Наредба № 26 на БНБ от 23 април 2009 г. за финансовите институции EN BG PDF (155KB)

Указания

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (373KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на Централния кредитен регистър
EN BG DOC (37KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в Централния кредитен регистър
EN BG XLS (49KB)
 • Приложение № 3 • Информация за техническа и софтуерна готовност за подаване на данни към Централния кредитен регистър, съгласно чл. 6, т. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (33KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в ИС на ЦКР
EN BG XLS (38KB)
 • Приложение № 5 • Регистрационен формуляр за администратори с права на достъп до автоматичен интерфейс в "WEB-приложение за удостоверения на ИС на ЦКР"
EN BG XLS (35KB)
 • Приложение № 6 • Списък на активните потребители в WEB-приложението за удостоверения от ЦКР
EN BG DOC (47KB)

Указания за подаване и получаване на информация от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (1431KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органите по чл. 56, ал. 3 от Закона за кредитните институции от информационната система на Централния кредитен регистър EN BG PDF (877KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на Централния кредитен регистър
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (18KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на ЦКР
EN BG DOCX (28KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на ЦКР EN BG PDF (708KB)

Указания за работа на банките с информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (401KB)

Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на органи и институции в информационната система на Регистъра на банковите сметки и сейфове EN BG PDF (823KB)
 • Приложение № 1 • Заявление за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOC (36KB)
 • Приложение № 2 • Регистрационен формуляр за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (33KB)
 • Приложение № 3 • Уведомление за техническа и софтуерна готовност за включване в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (20KB)
 • Приложение № 4 • Регистрационен формуляр за подразделения в РБСС
EN BG DOCX (31KB)
 • Приложение № 5 • Ръководство за потребители от органи и институции
EN BG PDF (3428KB)
 • Приложение № 6 • Регистрационен формуляр при промяна на администратори в информационната система на РБСС
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 7 • Номенклатура „Основания за извършване на справки от информационната система на РБСС“ и методологически пояснения за нейното използване
EN BG DOCX (28KB)
 • Приложение № 8 • Ръководство за използване на B2B услуги от органи и институции
EN BG PDF (1157KB)
 • Искане за информация от РБСС от органи и институции по реда на чл. 56а, ал. 3, т. 11 от ЗКИ
EN BG DOC (72KB)
 • Искане за информация от РБСС по международен номер на банкова сметка IBAN за органи и институции по чл. 56а, ал. 3 от ЗКИ
EN BG DOCX (33KB)

Ръководство за използване на електронни услуги от информационната система на РБСС EN BG PDF (974KB)

Указание за предоставяне, промяна и закриване на БАЕ кодове и поддържане на регистър на БАЕ кодовете по Наредба № 13 на БНБ EN BG PDF (431KB)

Заповеди

Списък на категориите информация, създавана в БНБ, подлежаща на класификация като служебна тайна, на основание чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ EN BG PDF (55KB)

Формуляри

Заявления за Централния кредитен регистър

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за физически лица
EN BG DOC (57KB)

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за юридически лица
EN BG DOC (62KB)

 • Образeц на заявление за предоставяне на справка от Централния кредитен регистър за наследници по чл. 21, ал. 3 от Наредба № 22 на БНБ
EN BG DOC (67KB)

Искания за информация от Регистъра на банковите сметки и сейфове

 • Искане за информация от РБСС за физическо лице
EN BG DOC (71KB)

 • Искане за информация от РБСС за юридическо лице
EN BG DOC (69KB)

 • Искане за информация от РБСС от наследници на починало лице
EN BG DOC (66KB)