logo Skip to content

Наименование на услугата

Включване и изключване на институции от информационната система на Централния кредитен регистър (ИС на ЦКР)

Нормативно основание за извършване на услугата

Закон за кредитните институции, чл. 56.

Включването в ИС се извършва по реда на чл. 6 от Наредба № 22 за Централния кредитен регистър (ЦКР).

Необходими документи

Документите за включване на банка, финансова институция (ФИ), платежна институция (ПИ) и дружество за електронни пари (ДЕП) в ИС на ЦКР са подробно описани „Указания за реда за включване, правила за работа и за изключване на институции от информационната система на Централния кредитен регистър“.

Подаване на документи

Документите се подават в деловодството на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1, в работни дни от 8:30 до 15:45 ч.

или по пощата на адрес:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, 1000 София,

управление „Банково”, дирекция „Банкова политика”,

отдел „Централен кредитен регистър”.

Такса

За включване на участник в Централния кредитен регистър се събира еднократна такса в размер на 5000 лева.

Таксата се заплаща чрез банков превод по сметка на:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА:

IBAN BG40BNBG9661 1000 0661 23

BIC BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане” се записва: Такса за включване на участник в Централния кредитен регистър.

Повече информация за други такси може да намерите в „Тарифа за таксите на Централния кредитен регистър”.

Срок за изпълнение/отговор

При одобрение на представените документи по чл. 6 от Наредба № 22 за ЦКР банката, финансовата институция, платежната институция, дружеството за електронни пари получава препис от заповед на подуправителя, ръководещ управление „Банково” за включване в ИС на ЦКР.