logo Skip to content

Наименование на услугата

Вписване в публичния регистър на финансовите институции по чл. 3, ал. 1 от ЗКИ

Нормативно основание за извършване на услугата

Закон за кредитните институции (чл.3, чл.3а и чл.56); Наредба № 26 на БНБ за финансовите институции (ДВ, бр.36/15.05.2009 г).

Юридическо лице с търговска регистрация (АД, АЕД, ООД, ЕООД, КДА) на територията на Република България, което има намерение да извършва дейност като финансова институция, трябва да отговаря на условията по чл.3а от ЗКИ и да кандидатства за вписване в регистъра при БНБ, преди да започне да извършва дейност.

Вписването в регистъра се извършва след одобрение на документите на дружеството от БНБ. Чуждестранните финансови институции, които извършват дейност на територията на Република България директно или чрез клон и отговарят на изискванията на чл. 24 и чл. 27 от ЗКИ, се вписват в регистъра след представяне на удостоверение от съответната надзорна институция в държавата - членка на ЕС.

Необходими документи

Списък ще намерите в т. II. Документи за регистрация на финансова институция със седалище в РБългария от документа Процедура за вписване в Регистъра на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ.

Формуляри и образци може да свалите от тази страница.

Описание на процедурата

Подробно описание ще намерите в документа Процедура за вписване в Регистъра на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ.

Подаване на документи

До създаването на електронната система „Досие на финансова институция” попълването и подаването на формулярите на хартиен носител и в електронен вид (подписвани електронно и запазени на CD) се извършва на гише № 42 в паричния салон на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1 от 8.30 до 12.30 ч. и от 13 до 15.45 ч.

Документите могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1, управление „Банков надзор”, дирекция „Специален надзор”, отдел „Финансови институции”.

След полагане на входящ номер на документите заявката за регистрация се връща на заявителя като сканиран документ по електронната поща, указана в регистрационния формуляр.

Въпроси по регистрацията може да задавате на телефони: (02) 9145 2203; (02) 9145 2213; (02) 9145 2125, дирекция „Специален надзор”, управление „Банков надзор”, БНБ.

Такса

Таксата за разглеждането на заявленията за вписване в регистъра е 3000 лв. (съгл. чл. 17 от Наредба № 26 на БНБ). Преводът може да бъде направен чрез търговска банка по сметка на:

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

IBAN: BG40BNBG96611000066123

BIC: BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане” се записва: Регистрация на финансова институция по чл. 3, ал. 2 от ЗКИ

Такса не се дължи в случаите, описани в т. III, 32, 33 от Процедура за вписване в Регистъра на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ.

Срок за изпълнение/отговор

При подаване на документи за вписване в регистъра срокът за отговор е 30 дни.

Получаване на удостоверение

При одобрение на документите, дружеството заявител получава удостоверение за регистрация.

Удостоверението се получава на ръка в БНБ от упълномощено от дружеството лице в управление “Банков надзор” на ул. „Московска” № 7 след уведомление на заявителя или по пощата с обратна разписка.

Допълнителна информация и нередовни документи

Съгласно чл. 6, ал. 8 от Наредба № 26 БНБ може да изисва допълнителна информация от заявителя.

При установяване на нередовни документи БНБ определя срок за отстраняване на нередностите, за което уведомява писмено заявителя на посочените адрес. От датата на получаване на последния предоставен документ започва да тече нов 30-дневен срок за изпълнение. Всеки допълнително представен документ от заявителя изисква посочването на първоначално получения входящ номер.

Подаването на документите се извършва на гише № 42 в паричния салон на БНБ, София, пл. „Княз Александър I” № 1 от 8.30 до 12.30 ч. и от 13 до 15.45 ч.

Документите могат да бъдат изпратени и по пощата на адрес София 1000, пл. „Княз Александър I” № 1, управление „Банков надзор”, дирекция „Специален надзор”, отдел „Финансови институции”. Документите получават текущ входящ номер към първоначално постъпилите документи.

Отказ на регистрация

При отказ на регистрация дружеството заявител получава писмено уведомление на посочения адрес за кореспонденция съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № 26 на БНБ.