logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2015 г.

Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039431


Публична покана • Доставка и инсталиране на компоненти за надстройка на дискова система EMC VNX

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9038885


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0004


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0003


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0002


Договаряне без обявление по ЗОП • Предоставяне на право на ползване на информационни технологии (WEB приложение за справки на Централния кредитен регистър на БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0001