logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2014 г.

Открита процедура по ЗОП • Доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване (производство на IBM или еквивалентно), компютърни компоненти за него, софтуер и услуги по инсталиране и конфигуриране

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0024

Дата: 30.09.2014


Открита процедура по ЗОП • Абонаментна поддръжка на копирни машини, факс апарати и на многофункционална цветна машина на БНБ по две обособени позиции, както следва: 1) Абонаментна поддръжка на копирни машини и факс апарати „XEROX” в сградите на БНБ в гр. София и страната; 2) Абонаментна поддръжка на многофункционална цветна машина марка/модел „XEROX DocuColor 8002“, инсталирана в сградата на БНБ в гр. София, пл. „Княз Александър I“ № 1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0023

Дата: 30.09.2014


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на модификация на текущата версия на системата RINGS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0022

Дата: 23.09.2014Публична покана • Доставка на работно облекло, униформено облекло, обувки и лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло за служителите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9033745

Дата: 17.09.2014


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0021

Дата: 15.09.2014


Публична покана • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9033037

Дата: 26.08.2014


Договаряне без обявление по ЗОП • Отпечатване на български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0020

Дата: 18.08.2014Публична покана • Доставки и дейности за радиационен контрол и дистанционно наблюдение на обекти на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032738

Дата: 04.08.2014


Публична покана • Избор на изпълнител за сервизно абонаментно поддържане на асансьорните уредби и съоръжения в сградите на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032446

Дата: 04.08.2014


Публична покана • Доставка на резервни части за монетосортиращи машини REIS CS3515 и монетопакетиращи машини CW2013

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9032387

Дата: 31.07.2014


Публична покана • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9031864

Дата: 07.07.2014


Публична покана • Профилактика и сервизна поддръжка на вентилационни и климатични инсталации и съоръжения в експлоатация, с изтекъл гаранционен срок, в сгради на БНБ в град София и страната

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9031844

Дата: 04.07.2014


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0019

Дата: 30.06.2014


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационната система „Единно хранилище на данни - Отчети за банков надзор"

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0018

Дата: 30.06.2014


Договаряне без обявление по ЗОП • Производство и доставка на банкнотна хартия за производство на български банкноти за периода 2014 – 2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0017

Дата: 27.06.2014Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Парична и лихвена статистика (ИСПС)“ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0016

Дата: 27.06.2014


Открита процедура по ЗОП • Разработване и внедряване на Интегрирана информационна система за финансови пазари, ЗМР и РОФ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0015

Дата: 25.06.2014


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0014

Дата: 24.06.2014


Ограничена процедура по ЗОП • Избор на изпълнител на обществена поръчка за отпечатване и доставка на български банкноти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0013

Дата: 24.06.2014


Публична покана • Осъществяване на невъоръжена физическа охрана на обекти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9030483

Дата: 13.06.2014


Ограничена процедура по ЗОП • Доставка на 2 (два) броя специализирани бронирани товарни автомобили за превоз на ценности за нуждите на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0012

Дата: 04.06.2014


Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части и износващи се части за ремонт и поддръжка на банкнотообработващи системи CPS 1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0011

Дата: 27.05.2014


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка и инсталация на 2 броя сензори (детектори) за проверка на М-защитата в българските банкноти за банкнотообработващите системи BPS C4, които да бъдат инсталирани в "Дружеството за касови услуги" АД (ДКУ) за работа по изискванията на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0010

Дата: 15.05.2014


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0009

Дата: 23.04.2014


Публична покана • Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БНБ в експлоатация

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9028400

Дата: 17.04.2014


Открита процедура по ЗОП • Проектиране, изграждане и сертифициране на нови и подмяна на съществуващи сегменти от структурната кабелна система и силово електрозахранване на компютъризирани работни места в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0008

Дата: 17.04.2014


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на топлинна енергия в сградата на Касово подраделение на БНБ в гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0007

Дата: 03.04.2014Публична покана • Абонамент за лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9027446

Дата: 26.03.2014


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0006

Дата: 24.03.2014


Публична покана • Осигуряване на онлайн достъп до електронната база данни AMADEUS, предлагаща финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026873

Дата: 13.03.2014


Публична покана • Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026052

Дата: 20.02.2014


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2014-2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0005

Дата: 18.02.2014


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0004

Дата: 14.02.2014


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025746

Дата: 12.02.2014


Публична покана • Изпълнителят трябва да достави дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025719

Дата: 12.02.2014


Открита процедура по ЗОП • Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0003

Дата: 31.01.2014


Публична покана • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025057

Дата: 24.01.2014


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0002

Дата: 20.01.2014


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Централен кредитен регистър” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0001

Дата: 15.01.2014