logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2014 г.

Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM / UMTS с национално покритие за срок от 4 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0009


Публична покана • Обследване за енергийна ефективност и издаване на сертификати за енергийни характеристики на сгради на БНБ в експлоатация

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9028400


Открита процедура по ЗОП • Проектиране, изграждане и сертифициране на нови и подмяна на съществуващи сегменти от структурната кабелна система и силово електрозахранване на компютъризирани работни места в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0008


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на топлинна енергия в сградата на Касово подраделение на БНБ в гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0007Публична покана • Абонамент за лицензи за продукти от фирмата Symantec и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9027446


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за извършване на такелажни и строително-монтажни работи, както и свързаните с тях доставки в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0006


Публична покана • Осигуряване на онлайн достъп до електронната база данни AMADEUS, предлагаща финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026873


Публична покана • Абонаментно сервизно обслужване на банкнотосортиращи системи CPS1500 5/4 и спомагателно оборудване към тях

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9026052


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2014-2017 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0005


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0004


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол и лабораторен анализ на монети и банкноти на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025746


Публична покана • Изпълнителят трябва да достави дизелово гориво за отопление, със сярно съдържание 0,001% S (маркирано гориво за отопление с адитив) за нуждите на Почивна база на БНБ "Иглика" - гр. Смолян, при спазване на условията и сроковете, уговорени в проекта на договор

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025719


Открита процедура по ЗОП • Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0003


Публична покана • Доставка на резервни части за банкнотообработващи системи BPS 1040 BS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9025057


Открита процедура по ЗОП • Извънгаранционна поддръжка на компютърно оборудване, производство на IBM, собственост на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0002


Открита процедура по ЗОП • Развитие и абонаментно обслужване на информационна система „Централен кредитен регистър” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0001