logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2016 г.

Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0002


Ограничена процедура по ЗОП • Предоставяне право на ползване, внедряване, абонаментно обслужване и развитие на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви (фронт офис, мидъл офис, бек офис и счетоводство)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0001


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049507