logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2015 г.

Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0006


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0005


Публична покана • Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040162


Публична покана • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040161


Публична покана • Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9040035


Публична покана • Подновяване на абонамент за поддръжка и доставка на допълнителни лицензи за продукти от фирмата Symantec, и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039825


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9039431


Публична покана • Доставка и инсталиране на компоненти за надстройка на дискова система EMC VNX

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9038885


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на абонаментна поддръжка, допълнителни услуги и възможност за закупуване допълнителни лицензи за информационна система „Микси“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0004


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода 2015 – 2018 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0003


Открита процедура по ЗОП • Поддръжка тип „Enterprise Support“ на лицензиран софтуер на SAP за нуждите на Основната банкова информационна система в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0002


Договаряне без обявление по ЗОП • Предоставяне на право на ползване на информационни технологии (WEB приложение за справки на Централния кредитен регистър на БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2015-0001