logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2016 г.

Открита процедура по ЗОП • Развитие и поддръжка в случай на инциденти и проблеми на информационната система ОБИС (SAP)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0008


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на стандартна и разширена поддръжка на място за отстраняване на проблеми на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems и за доставка и внедряване на ново комуникационно оборудване

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0007


Открита процедура по ЗОП • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи до сградите на БНБ в гр. София и страната за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0006


Публична покана • Достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051878


Публична покана • Абонаментна поддръжка на лицензи за продукти на „SYMANTEC“ и осигуряване на помощ при възникване на кризи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9051740


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0005


Открита процедура по ЗОП • Проектиране, разработване и внедряване на информационна система „Регистър на банковите сметки и сейфове“

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0004


Публична покана • Доставка и гаранционна поддръжка на непрекъсваеми захранващи устройства за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9050538


Договаряне без обявление по ЗОП • Осигуряване на поддръжка за три години на програмни продукти, предлагани от Novell и притежавани от БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0003


Открита процедура по ЗОП • Доставка на канцеларски материали и консумативи

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0002


Ограничена процедура по ЗОП • Предоставяне право на ползване, внедряване, абонаментно обслужване и развитие на интегрирана информационна система за управление на валутните резерви (фронт офис, мидъл офис, бек офис и счетоводство)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2016-0001


Публична покана • Избор на независимо международно сертифицирано дружество, оправомощено да извършва стоков контрол на територията на Република България

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9049507


Календар

  • 01.06.2016, 10:00
    Съобщение за отваряне на цени
    В сградата на БНБ в гр. София, пл. "Княз Александър І" № 1 ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници в открита процедура с предмет „Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес”, номер 01224-2016-0005.
Общ календар на рубриката