logo Skip to content

Списък на обществените поръчки през 2007 г.

Открит конкурс по НВМОП • Разработване на допълнения и изменения към система за управление на човешки ресурси и ТРЗ в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0049


Договаряне без обявление по ЗОП • Допълнителни услуги и доработки в SAP във връзка с внедряването на нова Основна банкова информационна система (ОБИС).

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0048


Договаряне без обявление по ЗОП • Разработване на допълнителни изменения в програмен продукт "СОФИ - БНБ". Поръчката се провежда с цел реализациране на необходимата функционалност, свързана с разработването и внедряването на основната банкова информационна система в БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0047


Открит конкурс по НВМОП • Извършване на абонаментно следгаранционно поддържане на два броя динамични дизелгенераторни UPS системи и електротабла ГРТ 1/2 за резервно електрическо захранване в сградата на БНБ, пл. "Княз Александър І" №1.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0046


Договаряне с покана по НВМОП • Доставка на хигиенни материали и почистващи препарати за сградите на БНБ в София и страната.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0045


Договаряне с покана по НВМОП • Избор на изпълнител за извършване на универсална пощенска услуга. Изпълнение на универсална пощенска услуга включва приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни обикновени, препоръчани пощенски пратки, на пратки с известие за доставяне, на малки пакети и на печатни произведения. Пратките ще се изпращат за България и за чужбина от Централно управление на Българската народна банка (БНБ) и от регионалните касови служби (РКС) на БНБ в градовете Варна, Плевен и Пловдив - в България. Получаването на обикновени, препоръчани пратки и писма с обратна разписка е с доставяне в БНБ - Централно управление, и РКС на БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0044


Открит конкурс по НВМОП • Абонамент и доставка на български и чуждестранни периодични издания (вестници, списания и бюлетини) през 2008 г., съгласно Приложение № 1а и Приложение №1б, които са неразделна част от документацията.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0043


Открита процедура по ЗОП • Доставка на цветни и черно-бели копирни многофункционални машини с функции - копир/принтер/скенер/факс за нуждите на БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0042


Открита процедура по ЗОП • Застраховане на МПС от автопарка на БНБ със застраховки "Автокаско", "Злополука на лицата в МПС" и задължителна застраховка "Гражданска отговорност" за 2008 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0041


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на печатащи устройства за нуждите на БНБ. Поръчката включва две обособени позиции: Обособена позиция №1 - настолни печатащи устройства, произведени от един производител с технически параметри, съгласно Приложение 1, както следва: a. Персонални принтери за черно-бял лазерен печат – 30 броя; b. Мрежови принтери за черно-бял лазерен печат – 30 броя; c. Мрежови принтери за цветен лазерен печат – 10 броя; Обособена позиция №2 - преносими печатащи устройства, с технически параметри съгласно Приложение 2 – 10 броя.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0040


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на почистващи материали и консумативи за сградите на БНБ в София и страната, по обособени позиции. Поръчката включва три обособени позиции: 1) Доставка на перилни и миещи препарати; 2) Доставка на почистващи препарати с общо предназначение; 3) Доставка на консумативи.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0039


Открита процедура по ЗОП • Доставка на софтуерни лицензи на фирмата Оракъл и едногодишна поддръжка Oracle Technical Support.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0038


Открита процедура по ЗОП • Доставка, инсталиране, поддръжка, разширена поддръжка с фиксирано време за отстраняване на проблеми на място на комуникационно оборудване и софтуер, предлагани от Cisco Systems или еквивалентно.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0037


Договаряне без обявление по ЗОП • Техническа поддръжка Oracle Technical Support на програмни продукти на Oracle.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0036


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за следгаранционна поддръжка на оборудването за система „Finance Kit” на БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0035


Ограничена процедура по ЗОП • Избор на Главен изпълнител на строително - монтажни работи и доставки за изграждане на обект "Касов център на БНБ", бул. Цариградско шосе № 117, район Младост, гр. София, УПИ XI 1247 в кв.14а, НПЗ Изток, местност Къро.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0034


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника за сградите на БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0033


Открит конкурс по НВМОП • Програмно-технически услуги, свързани с разработване на изменения и допълнения към информационната система "Електронна система за регистрирате и обслужване на търговията с безналични ДЦК (ЕСРОТ)".

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0032


Открита процедура по ЗОП • Избор на лицензиран доставчик на трезорни врати, закладни части и бронировка за „Касов център на Българската народна банка (БНБ)”.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0031


Процедура на договаряне без обявление по ЗОП • Доработка в SAP във връзка с внедряването на нова Основна банкова информационна система (ОБИС) и техническа помощ за "Upgrade of Solution Manager".

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0030


Открита процедура по ЗОП • Доставка на софтуерен продукт и лицензи за него за „Система за управление на портфолио от проекти”, както и внедряване на системата и обучение на специалисти от БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0029


Открита процедура по ЗОП • Предоставяне на неизключително право на ползване и абонамент за актуализиране на съдържанието и софтуера на информационни системи по обособени позиции, както следва: 1) правно-информационна система, съгласно изискванията, посочени в Приложение №1 и 2) информационно-търсеща програмна система за текстове от Държавен вестник, съгласно изискванията, посочени в Приложение №2.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0028


Открита процедура по ЗОП • Доставка на монетни заготовки за производство на български разменни монети за периода 2008 г. - 2009 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0027


Договаряне с покана по НВМОП • Следгаранционна абонаментна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни съоръжения и инсталации в сградите на БНБ на пл. “Княз Ал. Батенберг” № 1, ул. “Московска” № 7, ул. “Позитано” № 7 в гр. София, регионалните касови служби в гр. Пловдив, Варна, Плевен и почивните бази в гр. Смолян, Приморско и к.к Св. Св. Константин и Елена, съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0026


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на многофункционален апарат за проверка истинността на банкноти и монети.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0025


Открит конкурс по НВМОП • Програмно-технически услуги, свързани с разработване на изменения и допълнения към информационната система "Парична и лихвена статистика в БНБ (ИСПС).

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0024


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на резервни части и ремонт на сензори за банкнотообработващи системи ISS300P/PS и BPS 1040BS.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0023


Открита процедура по ЗОП • Извършване на програмно-технически услуги за допълнения и изменения към системата “Единно хранилище за данни – отчети за банков надзор” съгласно – Приложение 1 - "Задание за разработка” и Приложение № 2 – „Работна програма”.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0022


Открита процедура по ЗОП • Избор на изпълнител за сключване на рамково споразумение за срок от 3 год. за доставка, инсталиране и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване за нуждите на БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0021


Открита процедура по ЗОП • Извършване на такелажни и строително-монтажни работи (СМР), както и свързаните с тях доставки на материали и съоръжения, в сградите на БНБ на територията на град София и страната.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0020


Открит конкурс по НВМОП • Извършване на допълнения и изменения към “Системата за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ”.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0019


Договаряне без обявление по ЗОП • Доставка на вакуумпликове, полиетиленови опаковки за банкноти и монети, полиетиленови(РЕ) чували и целофанени пликове.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0018


Договаряне с покана по НВМОП • Денонощна невъоръжена охрана на сградния фонд и материалните активи на почивните бази на БНБ в гр.Варна, гр. Приморско и гр. Смолян.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0017


Открита процедура по ЗОП • Обучение на служители на БНБ по чужди езици.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0016


Открит конкурс по НВМОП • Следгаранционна абонаментна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни съоръжения и инсталации в сградите на БНБ на пл. “Княз Ал. Батенберг” № 1, ул. “Московска” № 7, ул. “Позитано” № 7 в гр. София, регионалните касови служби в гр. Пловдив, Варна, Плевен и почивните бази в гр. Смолян, Приморско и к.к Св. Св. Константин и Елена, съгласно Приложения №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0015


Открита процедура по ЗОП • Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за срок от една година по обособени позиции съгласно Приложение № 1 - Техническа спецификация, неразделна част от документацията за участие.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0014


Открита процедура по ЗОП • Доставка на резервни части и ремонт на сензори за банкнотообработващи системи ISS300P/PS и BPS1040BS. Вида и количеството на резервните части са подробно описани в Списъка на позициите с резерни части, съставляващ Приложение №1.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0013


Открита процедура по ЗОП • Доставка на вакуумпликове, полиетиленови (РЕ) опаковки за банкноти и монети, полиетиленови (РЕ) чували и целофанени пликове, по видове и количества посочени в Приложение №1.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0012


Открит конкурс по НВМОП • Абонаментна поддръжка и обновяване на програмни продукти на фирма Symantec.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0011


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на хартиени ролки за банкообработващи и монетообработващи машини, по видове и количества посочени в Приложение №1.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0010


Открита процедура по ЗОП • Доставка на самозалепващи пликове за опаковка на банкноти и монети, по видове и количества посочени в Приложение №1.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0009


Открита процедура по ЗОП • Доставка на цветни и черно-бели копирни многофункционални машини с функции - копир/принтер/скенер/факс за нуждите на БНБ, съгласно Приложение №1- Техническа спецификация.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0008


Открита процедура по ЗОП • Представително извадково проучване на границата сред пътуващите български и чужди граждани.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0007


Открит конкурс по НВМОП • Доставка на работно, служебно облекло и лични предпазни средства на служители на БНБ.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0006


Открита процедура по ЗОП • Избор на Здравноосигурителен фонд за медицинско и стоматологично обслужване на служителите на БНБ за една година.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0005


Открит конкурс по НВМОП • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0004


Открита процедура по ЗОП • Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и/или хотелски резервации при служебните пътувания в чужбина на служители на Българската народна банка.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0003


Открита процедура по ЗОП • Извършване на програмно-технически услуги за разработване и внедряване на допълнения и изменения към “Системата за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ” съгласно – Приложение № 1 - "Задание за разработване и внедряване на допълнения и изменения в “Система за отчитане, контрол и управление на движението на наличните пари в БНБ” и Приложение № 2 – Работна програма.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0002


Открита процедура по ЗОП • Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи, за срок от една годна, по обособени позиции, както следва: 1) Копирна и принтерна хартия; 2) Консумативи за офис техника; 3) Материали за кореспонденция; 4) Материали за класиране и съхранение; 5) Принадлежности за офиса и 6) Полиграфически материали.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2007-0001