logo Skip to content

Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма

Превантивните мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма имат ключово значение за банковия сектор. БНБ следи за наличието в банките на адекватни действащи политики и процедури, влючващи стриктни правила за познаване на клиентите, които да предпазват банкаите да бъдат използвани тенденциозно или нетенденциозно за криминални дейности.


Писмо до банките № 91ТБ-0117/19.11.2008 г. относно Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2431 KB)

Писмо до банките № 91ТБ-0121/28.05.2010 г. относно Инструкция за допълнение на Инструкция № 91ТБ-0095/21.10.2008 г. на БНБ и ДА "Национална сигурност" по чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари Изтегли PDF (2421 KB)

Архив 2018 - Превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма Изтегли ZIP (984 KB)