logo Skip to content

Кредитни посредници

Лицата, които извършват дейност като кредитен посредник, следва да бъдат вписани в регистър по чл. 51 от Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители. Съгласно допълнителните разпоредби на ЗКНИП, „кредитен посредник” е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, извършва поне една от следните дейности: представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП от името на кредитора.

 

Необходимите документи за вписване и заличаване от регистъра са определени в Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници. Всички бланки по наредбата са публикувани в секция Документи по регистрация.

Национална правна рамка