logo Skip to content

Силният и ефективен банков надзор, заедно с ефективната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка страна. Осъществяването на надзор над дейността на кредитните институции, опериращи в България, е основна функция на БНБ, с която се цели поддържане на стабилността на банковата система и защита на интересите на вложителите. При изпълнение на надзорната си функция БНБ се придържа към Основните принципи за ефективен банков надзор на Базелския комитет по Банков надзор.

Законът за БНБ, Законът за кредитните институции (ЗКИ) и издадените за неговото прилагане нормативни актове формират правната рамка, определяща целите и инструментариума на банковото регулиране и правилата, касаещи дейността на кредитните институции.

Преди да извършва дейност на територията на Република България, всяка местна банка трябва да получи лиценз от БНБ. За тази цел банката, нейните акционери и управляващи трябва да отговарят на предвидените в ЗКИ и съответните наредби условия.

Наблюдението на всяка от кредитните институции става на базата на регулаторни отчети и инспекции на място и обхваща финансовото състояние и управлението на присъщите рискове в кредитната и другите дейности. От ключово значение е поддържането на необходимата капиталова адекватност и ликвидност. На микрониво задача на надзора е да се увери, че всяка банка оперира по безопасен и разумен начин и притежава достатъчен капитал и резерви да посрещне рисковете, възникнали при дейността й. Същевременно се извършват анализи и проучвания на процесите и тенденциите в банковия сектор като цяло (макрониво) с оглед предотвратяване и смекчаване на системния риск, избягване пренасянето и разпространението на неблагоприятни ефекти, за да може секторът да бъде устойчив фактор за икономически растеж.

Агрегирани данни за банковата система и групите банки се оповестяват ежемесечно, а за отделните кредитни институции – тримесечно. Текущият анализ на състоянието на банковата система, който идентифицира основните тенденции, рискове и слабости, е част от публикацията „Банките в България” – тримесечен бюлетин.

БНБ регистрира и наблюдава финансови институции, извършващи дейности по чл. 3 от ЗКИ. Във фокуса на внимание на банковия надзор е също така спазването на други регулаторни изисквания и прилагане на добрите практики в дейността на кредитните и финансови институции.

Актуално към рубриката