logo Skip to content

Силният и ефективен банков надзор, заедно с ефективната макроикономическа политика, е от решаващо значение за финансовата стабилност на всяка държава. Осъществяването на надзор над дейността на кредитните институции в Република България е основна функция на БНБ, с която се цели поддържане на стабилността на банковата система и защита на интересите на вложителите. Българската банкова система е обект на законодателната рамка за прилагане на новото капиталово споразумение - Базел III в Европейския съюз, т.нар. пакет ДКИ IV, който влезе в сила на 1 януари 2014 г.

Пакетът съдържа Регламент за капиталовите изисквания (Регламент (ЕС) № 575/2013) - пряко приложим за държави членки, и Четвъртата директива за капиталовите изисквания (Директива 2013/36/ЕС), транспонирана в националното законодателство през март 2014 г. (в сила от 25 март 2014 г.). Регламентът и директивата съставляват основната европейска правна рамка, уреждаща правилата за достъпа до осъществяване на дейност за кредитните институции и инвестиционните посредници, както и приложимите за тях надзорна рамка и пруденциални правила.

Законът за БНБ, Законът за кредитните институции (ЗКИ) и актовете по прилагането му, Регламент № 575 и прилежащите му актове, както и насоките, препоръките, стандартите и други указания, приети от Европейскиябанков орган (ЕБО), формират правната рамка, определяща целите и инструментариума на банковото регулиране и правилата, касаещи дейността на кредитните институции.

Преди да извършва дейност на територията на Република България, всяка банка трябва да получи лиценз от БНБ. За тази цел банката, нейните акционери и членовете на управителния и надзорния съвет (или на съвета на директорите) трябва да отговарят на предвидените в ЗКИ и съответните наредби условия.

Наблюдението на всяка от кредитните институции се извършва на базата на регулаторни отчети и инспекции на място и обхваща финансовото състояние и управлението на присъщите рискове в кредитната и другите дейности. От ключово значение е поддържането на необходимите капиталова адекватност, капиталови буфери и ликвидност. На микрониво задача на надзора е да се увери, че всяка банка функционира по безопасен и разумен начин и притежава достатъчен капитал и резерви да посрещне рисковете, възникващи от дейността й. Същевременно се извършват анализи и проучвания на процесите и тенденциите в банковия сектор като цяло (макрониво) с оглед предотвратяване и редуциране на системния риск, избягване пренасянето и разпространението на неблагоприятни ефекти, за да може секторът да бъде устойчив фактор за икономически растеж.

Агрегирани данни за банковата система и групите банки се оповестяват ежемесечно, а за отделните кредитни институции – тримесечно. Текущият анализ на състоянието на банковата система, който идентифицира основните тенденции, рискове и слабости, е част от публикацията „Банките в България” – тримесечен бюлетин.

БНБ регистрира и наблюдава финансови институции, извършващи дейности по чл. 3 от ЗКИ. Във фокуса на внимание на банковия надзор е също така спазването на други регулаторни изисквания и прилагане на добрите практики в дейността на кредитните и финансови институции.

Актуално към рубриката