logo Skip to content

Информация за ползватели на финансови продукти и услуги

Европейското законодателство изисква надзорно внимание на пазарното поведение на кредитните и финансовите институции. В изпълнение на целите, заложени в Регламент (ЕС) No. 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета, БНБ следи за укрепване на пазарната дисциплина, осигуряване висок стандарт на услугите, повишаване доверието на потребителите на банкови продукти и услуги, подобряване комуникацията с участниците на пазара, минимизиране рисковете за потребителите при промяна на условията, повишаване на финансовата култура.

В настоящия раздел „Информация за ползватели на финансови продукти и услуги“ е публикуван актуализиран „Кратък наръчник на ползвателя“. Материалът има информационен характер и е насочен към настоящи и бъдещи потребители на финансови услуги – физически лица. Той съдържа практическа информация, целяща да подпомогне ползвателите при вземане на решение в избора на подходящ продукт, както и полезни съвети за разрешаване на потребителски спорове.


Информация за финансови продукти и услуги (Кратък наръчник на ползвателя) Изтегли PDF (398 KB)

Контактни данни за подаване на жалба до банка Изтегли XLS (57 KB)


Предупреждение на ЕБО към потребителите във връзка с виртуалните валути

Във връзка с нарастващата популярност и зачестилите публикации, свързани с виртуални валути като Bitcoin, Европейският банков орган издаде предупреждение за възможните рискове при купуване, държане или търгуване с виртуални валути. С текста на предупреждението може да се запознаете тук.