logo Skip to content

СЪОБЩЕНИЕ

На 23 октомври 2017 г. Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност седем години и шест месеца (2 738 дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. с падеж 27.03.2025 г. при следните условия, определени от Министерството на финансите чрез писмо № 17-01-563/11.10.2017 г.:

Номинална стойност на предложеното
количество (в хил. лв.)

85 000

Лихвен процент

0.80% годишен лихвен процент

Дата на плащане

25.10.2017 г.

Брой на дните от датата на емисията (27.09.2017 г. до датата на отваряне/плащане (24.10.2017 г. вкл.),

за които се изчислява натрупаната лихва

28

Допълнителни условия:

1. В съответствие с Наредба №5 първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

2. В съответствие с Наредба №5 по решение на Министерството на финансите първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава-членка или в трета страна.

3. Съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид следното:

1. Министерство на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия № BG 20 401 17 215/27.09.2017 г. на аукционен принцип.

2. Министерство на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество различно от предварително обявеното.

Участниците в аукциона могат да предлагат цени и количества съкровищни облигации, които желаят да закупят в допустимите от Наредба № 5 на МФ и БНБ до 30 състезателни поръчки.

Допълнителна информация може да получите на тел. 9145-1332.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (103 KB)