logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

20 март 2017 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 17 217/25.01.2017 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 25.07.2027 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 100 000 000 лв. и лихвен процент 1.95% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 192 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 51 750 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.92. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 101.00 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 100 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 50 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

101.14 лв.

1.84%

Максимална

102.08 лв.

1.74%

Среднопретеглена

101.47 лв.

1.80%

В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (107 KB)