logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

20 февруари 2017 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 17 110/22.02.2017 г. (четиригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22.02.2021 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 60 000 000 лв. и лихвен процент 0.30% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 213 250 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 77 900 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.55. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.13 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 60 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 30 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

100.40 лв.

0.20%

Максимална

100.60 лв.

0.15%

Среднопретеглена

100.48 лв.

0.18%

В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (108 KB)