logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

25 май 2015 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 15 114/28.01.2015 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 28.01.2018 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 1.10 % годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 27.05.2015 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 125 400 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 19 400 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.51. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.81 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 19 400 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

100.90лв.

0.76%

Максимална

101.24лв.

0.63%

Среднопретеглена

101.10лв.

0.68%

В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (106 KB)