logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

25 август 2014 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 301 14 115/26.03.2014 г. (две години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 26.09.2016 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 1.50 % годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 27.08.2014 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 161 100 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 26 850 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.22. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 99.80 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 25 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

99.97лв.

1.52%

Максимална

100.05лв.

1.48%

Среднопретеглена

100.00лв.

1.51%

В аукциона участваха 11 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (73 KB)