logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

02 февруари 2015 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия №BG 20 301 15 112/04.02.2015 г. (петгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 04.02.2020 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 1.85 % годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 160 600 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 3.21. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.53 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 25 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

103.75лв.

1.08%

Максимална

105.20лв.

0.79%

Среднопретеглена

104.16лв.

1.00%

В аукциона участваха 12 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (106 KB)