logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

08 декември 2014 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 14 214/15.01.2014 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 15.07.2024 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 55 000 000 лв. и лихвен процент 4 % годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 10.12.2014 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 102 520 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 30 650 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.86. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 108.48 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 55 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 27 500 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

109.22 лв.

2.92%

Максимална

109.61 лв.

2.87%

Среднопретеглена

109.35 лв.

2.90%

В аукциона участваха 12 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (96 KB)