logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

07 април 2014 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия №BG 20 300 14 117/22.01.2014 г. (петгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22.01.2019 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 2.50 % годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 09.04.2014 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 107 220 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 14 270 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.14. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 102.61 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 50 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 14 270 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

102.70лв.

1.92%

Максимална

103.19лв.

1.81%

Среднопретеглена

102.80лв.

1.89%

В аукциона участваха 13 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (95 KB)