logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

16 май 2016 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 16 219/27.01.2016 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 27.07.2026 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 100 000 000 лв. и лихвен процент 2.25% годишно. Датата на плащане на одобреното количество е 18.05.2016 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 233 100 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 44 000 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 2.33. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 97.81 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 100 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 44 000 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

98.20 лв.

2.46%

Максимална

99.30 лв.

2.34%

Среднопретеглена

98.68 лв.

2.41%

В аукциона участваха 12 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (101 KB)