logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

20 октомври 2014 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 400 14 214/15.01.2014 г. (десет години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 15.07.2024 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 55 000 000 лв. и лихвен процент 4 % годишно. Датата на плащане за одобреното количество е 22.10.2014 г. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 78 400 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 2 400 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.43. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 103.82 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 55 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 2 400 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

103.55 лв.

3.60%

Максимална

105.78 лв.

3.33%

Среднопретеглена

104.38 лв.

3.50%

В аукциона участваха 12 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (95 KB)