logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

15 февруари 2016 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 300 16 112/17.02.2016 г. (тригодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 17.02.2019 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 200 000 000 лв. и лихвен процент 0.50 % годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 340 950 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 44 150 000 лв. Постигнатият коефициент на покритие е 1.70. Средната цена на допуснатите до участие в аукциона поръчки е 100.22 лв. на 100 лв. номинал.

Съгласно взето от Министерството на финансите решение, бяха одобрени поръчки в размер на 200 000 000 лв. номинална стойност, в т.ч. несъстезателни поръчки в размер на 44 150 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

100.21лв.

0.43%

Максимална

100.64лв.

0.29%

Среднопретеглена

100.43лв.

0.36%

В аукциона участваха 12 първични дилъри на ДЦК.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (107 KB)