logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

28 септември 2015 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 401 15 219/22.04.2015 г. (десетгодишни лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 22.04.2025 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 2.30% годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 122 858 226 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 49 800 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

94.71лв.

2.96%

Максимална

98.98лв.

2.43%

Среднопретеглена

96.47лв.

2.74%

В аукциона участваха 12 първични дилъри на ДЦК.

Постигнатият коефициент на покритие е 2.46.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (106 KB)