logo Skip to content

ИНФОРМАЦИЯ

понеделник

23 юни 2014 г.

Българската народна банка проведе аукцион за продажба на част от емисия № BG 20 301 14 115/26.03.2014 г. (две години и шест месеца лихвоносни съкровищни облигации) с падеж 26.09.2016 г., при условия, определени от Министерството на финансите както следва:

Министерството на финансите предложи за продажба съкровищни облигации от горецитираната емисия в размер на 50 000 000 лв. и лихвен процент 1.50 % годишно. Лихвите се изплащат на всеки шест месеца, считано от датата на емисията, като последното плащане се извършва заедно с изплащането на номиналната стойност на емисията.

До участие в аукциона бяха допуснати поръчки със съвкупна номинална стойност 50 550 000 лв., в т.ч. несъстезателни поръчки със съвкупна номинална стойност 3 300 000 лв., при следните цени на 100 лв. номинал и съответните доходности, изчислени съобразно методиката, използвана от Министерството на финансите:

Цена на 100 лв. номинал

Годишна доходност

Минимална

99.77лв.

1.61%

Максимална

101.28лв.

0.93%

Среднопретеглена

100.68лв.

1.20%

В аукциона участваха 10 първични дилъри на ДЦК.

Постигнатият коефициент на покритие е 1.01.

Съгласно взетото от Министерството на финансите решение, всички постъпили поръчки бяха отхвърлени.

Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисията на аукционен принцип.

Източник: БНБ. Позоваването на източника при ползването на информацията е задължително.

Изтегли DOC (73 KB)