logo Skip to content

За да възпроизведете българска банкнота или монета, трябва да се запознаете с изискванията, посочени в този материал.

Възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и в интернет страницата на БНБ, което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:

1. размера на образа;

2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;

3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;

4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символите.

Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти и монети.

Българска народна банка приема, че паричната единица представлява важен символ на ценност в България и че хората могат да имат желание да възпроизвеждат изображения за съответни цели. Банката ще даде съгласие за такива възпроизвеждания, ако:

- няма риск крайният продукт от възпроизвеждането да бъде сбъркан с истинска банкнота и монета или да се злоупотреби с него от фалшификатори;

- предложената употреба не нарушава достойнството и значимостта на банкнотата или монетата за гражданите.

За да се избегне рискът от потенциални граждански и криминални нарушения, писменото разрешение на Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти и монети трябва да бъде дадено преди изображението да е възпроизведено. Българската народна банка дава съгласие само в писмена форма.

Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти

Копието на българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;

2. при двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;

4. при едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната банкнота;

5. при едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на съответната банкнота, копието да бъде изработено от материал, различен от хартия, който е ясно отличим от материала, използван за производството на банкнотата;

6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на интернет страници, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата ОБРАЗЕЦ, напечатана диагонално на копието с шрифт „TimokB“ или друг подобен на него шрифт. Дължината на думата ОБРАЗЕЦ да е най-малко 75% от дължината на копието, а височината на думата ОБРАЗЕЦ най-малко 15% от ширината на копието и в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).

Изисквания за възпроизвеждане на български монети

Копието на българска монета трябва да отговаря на поне едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% от размера и теглото на съответната монета;

2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% от размера и теглото на съответната монета;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска монета тези елементи да не бъдат изобразени върху метал;

4. при едностранно копие на българска монета, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска монета, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната монета;

5. при едностранно или двустранно копие на българска монета в размер, съответстващ на размера на съответната монета, копието да бъде изработено от материал, различен от метал, който е ясно отличим от материала, използван за производство на монетата;

6. да бъде изобразено по електронен начин и достъпно на интернет страници, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях;

7. да бъде графично изображение.

Получаване на съгласие от Българската народна банка за възпроизвеждане на изображения на банкноти и монети

1. Процедура за кандидатстване

Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, подава в БНБ заявление-декларация в един екземпляр за възпроизвеждане на българска банкнота или монета по образец, приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение. Образецът на заявление-декларацията за възпроизвеждане може да отпечатате тук.

Когато подателят е юридическо лице, заявление-декларацията:

- се подава от името на юридическото лице;

- се подписва от лицето, което представлява юридическото лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Към заявление-декларацията се прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 (три) месеца от датата на подаване на заявление-декларацията;

2. заверено копие от пълномощното;

3. подробна информация относно:

а) дизайна на крайния продукт, съдържащ обекта на възпроизвеждане;

б) техническите характеристики на копието на банкнотата или монетата – размер, тегло и т. н.;

в) тиража на крайния продукт и срока, в който ще се извърши възпроизвеждането;

г) инструментите, които ще бъдат използвани при възпроизвеждането, мястото на съхранение, начина и срока за унищожаването им;

д) мястото на съхранение, начина и срока за унищожаване на брака от производството на крайния продукт.

Лицата, които към датата на влизане в сила на Наредба № 18 за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение са възпроизвели български банкноти и монети и желаят да продължат възпроизвеждането, подават заявление-декларация за възпроизвеждане по общия ред.

Когато лице желае да възпроизведе повече от една банкнота и/или монета, трябва да подаде две отделни заявления декларации, съответно за „обект за възпроизвеждане – банкнота“ и „обект на възпроизвеждане – монета“.

Заявление-декларацията за възпроизвеждане заедно с изисканите документи и информация се подават в Българската народна банка на хартиен носител и се адресират, както следва:

Българската народна банка

София 1000, пл. „Княз Александър I“ № 1

Управление „Емисионно“

2. Изключение

Не се изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета, когато Българската народна банка:

- е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти и монети;

- е възложила изработването или е дала съгласието си за изработване на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти и монети.

- при изготвяне от страна на медиите на публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти и монети, БНБ не изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане.

В тези случаи трябва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 17 и 18 от Наредба № 18.

3. Ред за произнасяне

Подадените заявление-декларации за възпроизвеждане на българска банкнота или монета се разглеждат по реда на подаването им в Българската народна банка.

За изясняване и потвърждаване на декларираните обстоятелства в заявление-декларацията за възпроизвеждане Българската народна банка може да изиска от заявителя допълнителна писмена информация. Срокът за произнасяне на Българската народна банка по заявление-декларация за възпроизвеждане спира в деня на изпращане на искането за допълнителна информация и продължава отново в деня на нейното получаване в Българската народна банка.

В срок до 5 (пет) работни дни от датата на подаване на заявление-декларацията за възпроизвеждане и получаване на допълнително изискана информация Българската народна банка уведомява писмено лицето за дадено съгласие или отказ за възпроизвеждане на посочената в заявление-декларацията българска банкнота или монета.

Възпроизвеждането на българска банкнота или монета се отказва, когато:

- заявените технически характеристики не съответстват на изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 17 и 18 от Наредба № 18;

- представените документи съдържат непълна или невярна информация.

Писменото съгласие на Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота или монета дава право на лицето, на което е дадено съгласието, да възпроизведе банкнотата или монетата и да използва копието единствено за обявената в заявление-декларацията цел.