logo Skip to content

Възпроизвеждане на банкноти и монети

За да възпроизведете българска банкнота или монета, трябва да се запознаете с изискванията, посочени в този материал.

Възпроизвеждане на българска банкнота или монета означава изработване на копие върху материален носител или в електронен вид на цялата или на част от българска банкнота или монета съгласно характеристиките, посочени в официалните издания и в интернет страницата на Българската народна банка (БНБ), което наподобява или създава общо впечатление за българска банкнота или монета независимо от:

1. размера на образа;

2. материалите или техниките, използвани за изработване на копието;

3. добавянето на елементи или илюстрации към изображението, които не са част от банкнотата или монетата;

4. промените в дизайна на банкнотата или монетата, например буквите, цифрите или символите.

Изискванията за възпроизвеждане се прилагат за всички емисии български банкноти и монети.

Българска народна банка приема, че паричната единица представлява важен символ на ценност в България и че хората могат да имат желание да възпроизвеждат изображения за съответни цели. Банката ще даде съгласие за такива възпроизвеждания, ако:

- няма риск крайният продукт от възпроизвеждането да бъде сбъркан с истинска банкнота и монета или да се злоупотреби с него от фалшификатори;

- предложената употреба не нарушава достойнството и значимостта на банкнотата или монетата за гражданите.

За да се избегне рискът от потенциални граждански и криминални нарушения, писменото разрешение на БНБ за възпроизвеждане на изображения на банкноти и монети трябва да бъде дадено преди изображението да е възпроизведено. Българската народна банка дава съгласие само в писмена форма.

Изисквания за възпроизвеждане на български банкноти

Копието на българска банкнота трябва да отговаря поне на едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% едновременно от ширината и дължината на съответната банкнота;

2. при двустранно копие на българска банкнота размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% едновременно от дължината и ширината на съответната банкнота;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска банкнота тези елементи да не бъдат изобразени на фон, наподобяващ банкнота;

4. при едностранно копие на българска банкнота, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска банкнота, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната банкнота;

5. при едностранно или двустранно копие на българска банкнота в размер, съответстващ на размера на съответната банкнота, копието да бъде изработено от материал, различен от хартия, който е ясно отличим от материала, използван за производството на банкнотата;

6. при копие на българска банкнота, изобразено по електронен начин и достъпно на интернет страници, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях, изображението да съдържа думата ОБРАЗЕЦ, напечатана диагонално на копието с шрифт „TimokB“ или друг подобен на него шрифт. Дължината на думата ОБРАЗЕЦ да е най-малко 75% от дължината на копието, а височината на думата ОБРАЗЕЦ най-малко 15% от ширината на копието и в непрозрачен (матов) цвят, контрастиращ с доминиращия цвят на съответната българска банкнота. Разделителната способност на електронното копие в оригиналния му размер да не надвишава 72 dpi (точки на инч).

Изисквания за възпроизвеждане на български монети

Копието на българска монета трябва да отговаря на поне едно от следните изисквания:

1. при едностранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 125% или най-много 75% от размера и теглото на съответната монета;

2. при двустранно копие на българска монета размерът на копието да бъде най-малко 200% или най-много 50% от размера и теглото на съответната монета;

3. при копия на елементи от оригиналните изображения върху българска монета тези елементи да не бъдат изобразени върху метал;

4. при едностранно копие на българска монета, изобразяващо част от лицевата или обратната страна на българска монета, тази част да бъде по-малка от една трета от истинската лицева или обратна страна на съответната монета;

5. при едностранно или двустранно копие на българска монета в размер, съответстващ на размера на съответната монета, копието да бъде изработено от материал, различен от метал, който е ясно отличим от материала, използван за производство на монетата;

6. да бъде изобразено по електронен начин и достъпно на интернет страници, по жични или безжични устройства, които разрешават достъпа на трети лица до това копие във време и от място, избрано от тях;

7. да бъде графично изображение.

Получаване на съгласие от Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота или монета

1. Процедура за кандидатстване

Лице, което желае да възпроизведе българска банкнота или монета, подава в БНБ заявление-декларация в един екземпляр за възпроизвеждане на българска банкнота или монета по образец, приложение № 1 към чл. 16, ал. 1 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение. Образецът на заявление-декларацията за възпроизвеждане можете да отпечатате от тук.

Когато подателят е юридическо лице, заявление-декларацията:

- се подава от името на юридическото лице;

- се подписва от лицето, което представлява юридическото лице или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно.

Към заявление-декларацията се прилагат:

1. информация за ЕИК на юридическото лице или удостоверение за актуално състояние;

2. заверено копие от пълномощното;

3. подробна информация относно:

а) дизайна на крайния продукт, съдържащ обекта на възпроизвеждане;

б) техническите характеристики на копието на банкнотата или монетата – размер, тегло и т. н.;

в) тиража на крайния продукт и срока, в който ще се извърши възпроизвеждането;

г) инструментите, които ще бъдат използвани при възпроизвеждането, мястото на съхранение, начина и срока за унищожаването им;

д) мястото на съхранение, начина и срока за унищожаване на брака от производството на крайния продукт.

Лицата, които към датата на влизане в сила на Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение са възпроизвели български банкноти и монети и желаят да продължат възпроизвеждането, подават заявление-декларация за възпроизвеждане по общия ред.

Когато лице желае да възпроизведе повече от една банкнота и/или монета, трябва да подаде отделни заявления-декларации, съответно за „обект за възпроизвеждане – банкнота“ и „обект на възпроизвеждане – монета“.

Заявление-декларацията за възпроизвеждане, заедно с изисканите документи и информация, се подават в Българската народна банка на хартиен носител и се адресират, както следва:

Българската народна банка

1000 София, пл. „Княз Александър I“ № 1

Управление „Емисионно“

2. Изключение

Не се изисква подаване на заявление-декларация за възпроизвеждане на българска банкнота или монета, когато:

- БНБ е организирала пресконференции или други публични мероприятия, на които се представят или показват български банкноти и монети;

- БНБ е възложила изработването или е дала съгласието си за изработване на репортаж или друг материал, предназначен за трети лица, в който се показват български банкноти и монети;

- от страна на медиите се изготвят публикации, репортажи и други журналистически материали, предназначени за трети лица, в които се показват български банкноти и монети.

В тези случаи трябва да се спазват изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 17 и 18 от Наредба № 18 на БНБ за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение (Наредба № 18).

3. Ред за произнасяне

Подадените заявления-декларации за възпроизвеждане на българска банкнота или монета се разглеждат по реда на подаването им в Българската народна банка.

За изясняване и потвърждаване на декларираните обстоятелства в заявление-декларацията за възпроизвеждане Българската народна банка може да изиска от заявителя допълнителна писмена информация. Срокът за произнасяне на Българската народна банка по заявление-декларация за възпроизвеждане спира в деня на изпращане на искането за допълнителна информация и продължава отново в деня на нейното получаване в Българската народна банка.

В срок до 5 (пет) работни дни от датата на подаване на заявление-декларацията за възпроизвеждане, съответно от датата на получаване на допълнително изискана информация и/или документи, Българската народна банка уведомява писмено лицето за дадено съгласие или отказ за възпроизвеждане на посочената в заявление-декларацията българска банкнота или монета.

Възпроизвеждането на българска банкнота или монета се отказва, когато:

- заявените технически характеристики не съответстват на изискванията за възпроизвеждане на български банкноти и монети по чл. 17 и 18 от Наредба № 18;

- представените документи съдържат непълна или невярна информация;

- БНБ има мотив да откаже, дори да са спазени изискванията за възпроизвеждане.

Писменото съгласие на Българската народна банка за възпроизвеждане на българска банкнота или монета дава право на лицето, на което е дадено съгласието, да възпроизведе банкнотата или монетата и да използва копието единствено за посочената в заявление-декларацията цел.