logo Skip to content

IBAN - номер на банкова сметка

От 5 юни 2006 г. всички банкови сметки имат IBAN номера. IBAN-номерът се генерира съгласно международния стандарт за банкови номера. В България стандартът се използва както за презграничните, така и за местните плащания.


 

Какво е IBAN?

Международният номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е номер на сметка на клиент на банка, съставен в съответствие с международен стандарт ISO 13616.


 

Каква е концепцията за IBAN стандарта?

IBAN е стандарт за международен номер на банкова сметка.

Концепцията за международен номер на банкова сметка (International Bank Account Number - IBAN) е разработена от Европейския комитет за банкови стандарти (EBS 204/август 2003 г.) съвместно с Международната организация по стандартизация (ISO) и е международно признат стандарт ISO 13616:2003.

В България е приет от Българския комитет по стандартизация като стандарт БДС ISO 13616:2004 Международен номер на банкова сметка (IBAN) на Българския институт по стандартизация. Понастоящем стандартът е заменен с БДС ISO 13616:2009.


 

Каква е стандартната структура на IBAN?

IBAN представлява последователност от буквени и цифрени знаци за еднозначно международно идентифициране на банкова сметка на клиент. Всяка страна, въвела IBAN стандарта, определя специфична форма и дължина в съответствие с IBAN изискванията. В различните страни IBAN има различна дължина.

IBAN може да съдържа до 34 знака:

 • Първите два знака винаги са код на държавата съгласно ISO стандарт и идентифицират страната, в която се поддържа сметката.
 • Следващите два знака винаги са контролни числа, които служат за валидиране точността на въвеждане на IBAN.
 • Последната част от IBAN съдържа местна информация, различна за отделните държави, която служи за идентифициране на сметката на клиента в страната, където се поддържа сметката (примерно банков идентификационен код или идентификационен клиринг номер на финансовата институция, вид и номер на клиентска сметка).


 

Какво представлява IBAN в България?

Въвеждането и използването на IBAN в България се урежда с Наредба № 13 на Българската народна банка и представлява последователност от 22 знака – букви и цифри.

IBAN номер се генерира за всяка банкова сметка на клиент само от банката, която го обслужва.

От 5 юни 2006 г. всички плащания в страната и тези към чужбина се извършват от клиентски сметки, които са в IBAN формат. Тези сметки се разпознават от всяка банка в Европейския съюз и в страните, възприели IBAN стандарта.


 

Каква е структурата на IBAN в България?

Съгласно Наредба № 13 на БНБ използваният в България IBAN се състои от следните елементи с обща дължина 22 знака:

 • код на държавата „BG”;
 • контролно число (двe цифри), служeщо за проверка на коректността на въведената IBAN сметка.
 • основен номер на банковата сметка (BBAN), който се състои от 18 знака (букви и цифри):
  • БАЕ код (Банкова адресируема единица – БАЕ, е централа на банка, клон на банка или друго място за осъществяване на банкова дейност на територията на България) е предоставен от БНБ код от 8 знака (букви и цифри), който еднозначно определя БАЕ в България:
   • идентификатор на банка – 4 знака (букви), които са първите 4 знака от международния бизнес идентификационен код на банката (BIC код);
   • идентификатор на БАЕ – 4 знака (цифри), които идентифицират банкова адресируема единица в рамките на банката;
  • идентификатор на вида сметка – 2 знака (цифри), които указват вида на сметката;
  • останалите осем знака (цифри и букви) се определят от всяка банка.

Знаците, използвани в структурата на IBAN, са арабски цифри (от 0 до 9) и главни букви от латинската азбука (от А до Z). В електронна форма IBAN се изписва като последователност от 22 знака без интервали между тях.

На хартия IBAN се изписва като последователност от 22 знака, разделени отляво надясно в групи от по четири знака, отделени с интервал, като последната група е непълна.

Пример за IBAN в България: 
BG80 BNBG 9661 1020 3456 78


 

Каква е целта на въвеждането на IBAN в България?

IBAN улеснява обработката на плащанията и намалява броя на неточно извършените преводи. IBAN подобрява ефективността, бързината и качеството на извършване на местни и международни преводи при по-голяма степен на сигурност.

IBAN увеличава точността на предоставяната информация и улеснява потребителите при извършване и получаване на плащания.

При приемане на нареждане за местен превод и превод към страна, въвела IBAN стандарта, с помощта на контролното число банката проверява коректността на посочените номера на сметките на наредителя и получателя (дори когато получателят е клиент на друга банка). Рискът от забавяне или отхвърляне на плащане поради неточности е намален, тъй като сметките на получателите се заверяват само чрез използване на IBAN.