logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

17 януари 2013 г.

Днес председателят на Помирителната комисия за платежни спорове проф. д-р Камелия Касабова представи пред Управителния съвет на Българската народна банка годишния отчет за дейността на комисията през 2012 г.

През 2012 г. Помирителната комисия за платежни спорове е разгледала 96 случая, от които 80 са нови възражения от получатели на платежни услуги и 16 са решени и приключени помирителни производства, образувани през 2011 г. Приключилите помирителни производства през 2012 г. са общо 78, като почти половината от случаите завършват с тяхното решаване и приемане и от двете страни по спора поради доброволно уреждане на спора в хода на производството или поради приемане на изготвено помирително предложение.

Споровете между доставчиците и получателите на платежни услуги през 2012 г. се разделят на три основни групи:

• Оспорени платежни операции с дебитни платежни карти, сред които са случаи на неправомерно извършени операции с дебитни карти следствие на кражбата или загубата им; неправомерно копиране на данните на платежната карта (скимиране); неуспешно теглене на суми от банкомат с дебитна карта и др.

• Оспорени платежни операции с кредитни платежни карти, каквито са случаи на неоторизирани трансакции с кредитна карта; неразрешена платежна операция през интернет с неправомерно използване на данни от кредитната карта и други неправомерни платежни операции с кредитна карта следствие на кражба; оспорване на дължими лихви по обслужване на кредитна карта и начислени такси при закриване на сметка към кредитна карта и др. В тази група от случаи доминиращи са неразрешените платежни операции, наредени през интернет.

• Оспорване на други платежни услуги, които включват допусната техническа грешка при направен превод; нанесени имуществени щети при извършване на обмяна на валута; начислени такси и комисиони по разплащателна сметка в щатски долари и др.