logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 октомври 2013 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка прие промени в Наредба № 5 от 2007 г. на МФ и БНБ за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с ДЦК, в Наредба № 31 от 2007 г. на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа и в Тарифата за таксите и комисионите за обработка на сделки с ДЦК.

Промените в наредбите са свързани с реализацията на проект за участие на системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ (BNBGSSS) като спомагателна система в TARGET2-BNB. Чрез нея участниците на пазара на ДЦК ще могат да извършват паричен сетълмент в евро по операциите на първичен и вторичен пазар с ДЦК, деноминирани и платими в евро, с което се свеждат до минимум кредитните и ликвидни рискове за инвеститорите. Осигурена е също възможност българските банки да извършват трансгранично прехвърляне на ДЦК, емитирани на вътрешния пазар, в централни депозитари на други държави от ЕС. Това, от една страна, ще улесни достъпа им до кредитни линии от международни финансови институции, а от друга, ще стимулира привличането на чуждестранни инвестиции в български дългови инструменти.

Основните промени в Тарифата са във връзка с изискванията на Европейския кодекс на поведение при клиринг и сетълмент за прозрачност и съпоставимост на прилаганите цени и услуги от депозитарите в ЕС.

.