logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

2 декември 2013 г.

Директна връзка между Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL) и
Депозитара на държавни ценни книжа, опериран от Българската народна банка

След успешното включване на 25 ноември 2013 г. на системата за регистрация и сетълмент на ДЦК в БНБ (BNBGSSS) като спомагателна система в националния системен компонент TARGET2-BNB на 2 декември 2013 г. в BNBGSSS като директен участник се включи и Clearstream Banking S.A., Luxembourg (CBL), с което участниците в системата стават 29. Установяването на директната връзка между Депозитара на ДЦК в БНБ и Международния централен депозитар (ICSD), базиран в Люксембург, като част от Clearstream International, S.A., ще даде възможност на българските банки – директни участници в BNBGSSS, да извършват трансгранично прехвърляне на държавни дългови инструменти, емитирани на вътрешния пазар, независимо от тяхната валутна деноминация. Това ще осигури по-добра защита на клиентските активи на местните и чуждестранни инвеститори в български държавни дългови инструменти и ще спомогне за по-успешното им интегриране в европейските пазарни инфраструктури.

В съответствие с нормативната уредба, регламентираща пазара на ДЦК, Clearstream Banking S.A., Luxembourg е избрал за технически оператор на връзката с BNBGSSS местния поддепозитар на ДЦК Юробанк България АД.