logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 януари 2016 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (УС на БНБ) отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Кеш Кредит” ЕАД на основание чл. 77, ал. 2, във връзка с чл. 14, т. 1 и 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че не е налице изпълнение на условията по чл. 77, ал. 2, във връзка с чл. 10, ал. 4, т. 5, букви „а“, „б“, „в“ и „г“, т. 6 и 7 от ЗПУПС и на съответните изисквания на Наредба № 16 на БНБ, необходими за издаване на лиценз.

В допълнение подуправителят на БНБ, ръководещ управление „Банково”, e наложил имуществена санкция в максимален размер на „Кеш Кредит” ЕАД за извършване на дейност като дружество за електронни пари без лиценз за издаването на предплатени карти „Cash Card” на основание чл. 138, ал. 8 във връзка с чл. 140 от ЗПУПС и Закона за административните нарушения и наказания.

***

В съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 4 от Закона за гарантиране на влоговете в банките Управителният съвет на БНБ прие Наредба за изчисляване на премийните вноски на банките за Фонда на гарантиране на влоговете в банките.

Наредбата влиза в сила след публикуването й в Държавен вестник.

***

УС на БНБ прие предложения за промени на нормативни актове във финансовата сфера в три основни насоки:

Въвеждане в Закона за платежните услуги и платежните системи на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 година относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции;

Изпълнение на Плана за реформиране и развитие на банковия надзор, с което се увеличават неговите правомощия във връзка със: 1) смяна на специализираното одиторско предприятие на банка; и 2) освобождаване на лица от висшия ръководен персонал на банка, освен членове на Управителния съвет, Съвета на директорите или на Надзорния й съвет;

Отпадане на чл. 152а от Закона за кредитните институции, според който централната банка може да налага глоби и имуществени санкции за разпространяване на невярна информация, чието приложение е в противоречие с мандата на централната банка и основните принципи за упражняване на ефективен банков надзор.

Предложените промени ще бъдат изпратени на министъра на финансите.

***

По повод прието на 20.01.2016 г. Решение на Върховния административен съд по дело за достъп до обществена информация относно възнагражденията в БНБ, с което се отхвърлят две от исканията на жалбоподателите и се уважават други две, обръщаме внимание на следното:

Възнагражденията на УС на БНБ и методиката за тяхното определяне бяха публикувани на 30.07.2015 г. Те също така са публикувани в Бюджета на БНБ за 2016 г.

Уважените искания засягат периода преди встъпване в длъжност на Управителния съвет на БНБ в настоящия му състав и са свързани:

с определяне методиката на възнагражденията на персонала в БНБ; Вътрешните правила за организация на работната заплата за персонала на банката определят методиката за тяхното формиране (с днешна дата тези правила са качени на интернет страницата на БНБ). Нивата на заплатите по видове персонал са посочени в Бюджета на БНБ за 2016 г.

с размера на възнагражденията на членовете на бившия УС през първите шест месеца на 2014 г. На 18.09.2015 г. БНБ публикува на интернет страницата си след декларирано съгласие за разкриване на информация по Закона за защита на личните данни от г-н Иван Искров, г-н Калин Христов и г-н Димитър Костов тяхното брутно средномесечно възнаграждение, включващо всички форми на основни и допълнителни възнаграждения преди облагане с данъци за периода юли 2014 г. - юни 2015 г. С оглед избягване на потенциални нарушения от страна на БНБ на Закона за личните данни допълнителна информация по този въпрос ще бъде предоставена след влизане в сила на решението на ВАС.