logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

12 февруари 2016 г.

Приключване на подготвителния етап от проверката на активите на
българската банкова система и публикуване на указания по организацията
и управлението на проекта и по осигуряването на приложимостта на
методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите

Днес, 12 февруари 2016 г., приключи подготвителният етап за провеждане на преглед на качеството на активите и стрес тест на банките в съответствие с изискванията на §9 от ПЗР на ЗВПКИИП и на чл.80 от ЗКИ. Българската народна банка и консултантският екип на Делойт организираха работата в следните основни направления: изграждане на организацията по управлението на проекта; избор на доставчици на услуги за извършване на прегледа на качеството на активите в банките и оценка на обезпеченията; извършване на адаптация в методологията на Европейската централна банка (EЦБ) за преглед на качеството на активите съобразно бизнес моделите на местния пазар и преобладаващите на него рискови фактори; осигуряване на необходимите образци за изпълнение на задачите и отчитане на резултатите по отделните работни етапи на прегледа.

На 22 декември 2015 г. БНБ изпрати до банките подробни инструкции и изисквания за подбор на доставчици на услуги, които ще осъществяват основната част от дейностите по прегледа на активите в банките. На 22 януари 2016 г. бяха получени от банките детайлните оферти на избраните кандидати, както и на класираните на следващите места. Интерес беше заявен от широк кръг международни фирми и консорциуми.

Българската народна банка съвместно с консултантския екип на Делойт извърши проверка на оценката на офертите на потенциалните доставчици на услуги, като една от основните задачи бе потвърждаване на капацитета на отделните фирми спрямо поетите от тях ангажименти към една или повече банки. Българската народна банка потвърди избора на доставчиците в директна комуникация с банките, като отношенията между банките, доставчиците на услуги и БНБ се уреждат чрез подписването на тристранни споразумения. Списък с потвърдените доставчици на услуги може да бъде видян тук.

Към настоящото прессъобщение е прикачено и писмо на БНБ1, съдържащо основните указания към доставчиците на услуги и банките по организацията на процеса на преглед на качеството на активите и отразяващо адаптациите към методиката на ЕЦБ. Допълнителни разяснения ще бъдат извършвани в зависимост от необходимостта в хода на различните етапи от прегледа под формата на указания, като основен принцип ще бъде максималното придържане към подхода на ЕЦБ. В началото на текущата седмица на банките бяха изпратени и формите, по които те следва да подготвят необходимата информация за кредитните портфейли, както и самооценките за прилаганите от тях правила, процедури и счетоводни политики при оценяването и класифицирането на активите.

Изпълнението на всяка една от дейностите по прегледа е обект на спазване на заложените в приложеното писмо срокове. В съответствие с международно установената практика междинни резултати няма да бъдат оповестявани. Оповестяването на крайните резултати ще се извърши след завършване на последния етап от всеобхватната оценка на банковата система.

____________

1 Писмото е изготвено и се публикува на английски, тъй като представлява допълнение към оповестената от ЕЦБ методология на английски език.Прикачени файлове

Списък с потвърдените от БНБ доставчици на услуги в процеса по проверка качеството на активите Изтегли PDF (150 KB)

Initial guidance to the Asset Quality Review (AQR) Изтегли PDF (702 KB)