logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

8 март 2016 г.

Днес в Българската народна банка в присъствието на членовете на Управителния съвет на банката бяха връчени удостоверения на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2016 година:

• Огнян Митков Митев – обучаващ се за придобиване на образователно-научна степен „доктор” в университетa „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, в докторска програма „Политическа икономия”;

• Мария Валерий Миткова – обучаваща се за придобиване на образователно-научна степен „доктор” в Universität Bielefeld, Bielefeld Graduate School of Economics and Management, гр. Билефелд, Германия, в докторска програма „Икономикс”.

Основната цел на стипендиантската програма на БНБ е да подпомага студенти и докторанти в разработването на теми, свързани с мандата и дейността на БНБ. Изискванията към кандидатите и условията на конкурса за стипендианти на БНБ са публично достъпни на интернет страницата на централната банка.

Документи за участие в дванадесетия ежегоден конкурс за стипендианти на БНБ подадоха общо 34 кандидати, от които 11 докторанти и 23 студенти, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”. Четирима от кандидатите се обучават в университети в чужбина, а 30 – в български университети. След като разгледа постъпилите документи на кандидатите, Комисията за подбор и работа със стипендианти на БНБ (Комисията) допусна до участие в конкурсната процедура всички 34 кандидати.

Първият етап от конкурса включваше написването на есе по предварително зададена тема: за студентите, обучаващи са за придобиване на ОКС „магистър” – „Фактори за динамиката на безработицата в България след 2009 г.”; за докторантите – „Философия на отрицателните лихви на централните банки”. Есетата на кандидатите бяха възложени за анонимно оценяване на определени от Комисията рецензенти, които включваха както експерти от БНБ, така и външни експерти. Всяка разработка беше оценена независимо от двама рецензенти. По решение на Комисията есетата на докторантите бяха възложени за оценяване на рецензенти с придобита образователно-научна степен „доктор”.

След като разгледа получените оценки на есетата и документите на кандидатите, Комисията покани на втория етап, интервю, шестима студенти – двама, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър” (в университети в чужбина, University College London и University of Bonn), и четирима докторанти (двама от които, обучаващи се в университети в страната, Стопанската академия „Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, и университета „Паисий Хилендарски”, гр. Пловдив, и двама, обучаващи се в университети в чужбина, Bielefeld Graduate School of Economics and Management и University of Oxford).

На събеседването се явиха всички поканени. Кандидатите имаха възможност да представят и аргументират тезите си, да определят сферата на интересите си и да обсъдят актуални въпроси с членовете на Комисията. Въз основа на представените документи на кандидатите, есетата и получените рецензии и оценки, както и на проведените интервюта, членовете на Комисията направиха комплексна преценка за представянето на кандидатите. След обсъждане и при съблюдаване на Вътрешните правила Комисията предложи на Управителния съвет на БНБ да присъди две стипендии на докторанти за 2016 г.

В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от 2004 г. до януари 2016 г.) са кандидатствали общо 325 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 28.Снимки