logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 март 2016 г.

Публикуване на указания – Писма № 2 и 3 по организацията
и управлението на проекта и по осигуряването на приложимост на
методологията на ЕЦБ за оценка на качеството на активите

Във връзка със започване на дейностите по работни етапи 4 и 5 от прегледа на активите, БНБ публикува допълнителни указания към доставчиците на услуги и банките по организацията на процеса на преглед на качеството на активите, отразяващи допълнителни адаптации към методиката на ЕЦБ.

Целта на „Писмо № 2 – Подход за изчисляване на постоянен паричен поток от длъжник“ е да даде насоки, свързани с използването на подхода за действащо предприятие при индивидуално провизиране и обезценка като част от Работен блок 4 (РБ-4) от прегледа на активите. Указанията се публикуват, за да се постигне ясен и последователен подход при прегледа на длъжници в РБ-4, така че да се постигне унифицирано прилагане на методологията от страна на доставчиците на услуги, спазвайки основните принципи при прегледа на активите.

Писмо № 3 – Прагматичен подход към оценките на обезпеченията“ дава допълнителни насоки към Работен блок 5 (РБ-5) от прегледа на активите. Периодът за изпълнение и конкретните стъпки при оценяването бяха описани в Писмо №1 на БНБ от 12 февруари 2016 г. Дейността по този работен блок ще се извършва съвместно с дейността по РБ-4 „Преглед на кредитни досиета“. Целта е да се гарантира, че различните видове недвижимо имущество, използвани като обезпечение по избраните за преглед експозиции, са подходящо оценени. За целта БНБ е определила консервативни допускания относно продължителността на периодите за реализация на този тип обезпечения, както и свързаните с този процес ликвидационни разходи, като тези допускания имат непосредствено отражение върху очакваната възстановима стойност на обезпеченията.

Изпълнението на всяка една от дейностите по прегледа е обект на спазване на заложените в Писмо №1 на БНБ срокове. В съответствие с международно установената практика междинни резултати няма да бъдат оповестявани. Оповестяването на крайните резултати ще се извърши след завършване на последния етап от прегледа на активите на банковата система.Прикачени файлове

Comprehensive Assessment Circular No. 2. Approach to estimating sustainable debtor cash flows Изтегли PDF (302 KB)

Comprehensive Assessment Circular No. 3. Pragmatic approach to collateral and real estate valuation Изтегли PDF (310 KB)