logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

28 април 2016 г.

Днес, 28 Април 2016 г., в изпълнение на § 9 от Закон за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници Българската народна банка стартира работата по изпълнение на стрес тест на банките в страната. За целта БНБ оповестява и изпраща на банките Указания за провеждане на стрес тест на банките – 2016 г. Стрес тестът 2016 г. е процес на аналитична надзорна оценка, която цели да установи способността на банките да поемат неочаквани загуби за капитала, произтичащи от продължителни негативни шокове. Като неразделна част от стрес тест симулирането ще се вземат предвид и резултатите от проведения преглед на качеството на активите (ПКА).

Стрес тестът се провежда на основата на общ базов и утежнен сценарий, който ще се прилага за всички банки. (Приложение: Базисен и утежнен макроикономически сценарий на БНБ за целите на стрес теста на банковата система през 2016 г.). Базисният сценарий съответства на макроикономическата прогноза на БНБ, изготвена към 15 март 2016 г., отчитаща последни данни за развитието на икономиката на България, както и на допусканията за развитието на глобалната икономика на Европейската централна банка, Международния валутен фонд и Европейската комисия. Използвани са макроикономическия прогностичен модел на БНБ1 и експертна оценка за най-вероятния сценарий за бъдещото икономическо развитие на страната за 2016 – 2018 г. Утежненият сценарий е разработен въз основа на анализ на рисковете пред българската икономика и представлява хипотетичен, но правдоподобен сценарий, при който динамиката на основните макроикономически показатели – реален брутен вътрешен продукт, хармонизиран индекс на потребителските цени, равнище на безработица и цени на жилища, се оценява при допускания за въздействието върху тях на серия от негативни шокове.

Работата по стрес теста ще протече на два етапа. На първия етап банките следва да приложат хипотезите на стрес теста въз основа на отчетните данни към края на 2015 г. На втория етап стрес тестът ще включва резултатите от прегледа за качеството на активите (ПКА), като входящите данни трябва да бъдат потвърдени от доставчиците на услуги по прегледа за качеството на активите. Банките следва да изпратят резултатите от симулацията, както следва: до 31 май 2016 г. за първия етап от стрес теста; до 29 юли 2016 г. за втория етап (отчитащ резултатите от прегледа за качеството на активите).

В съответствие с международно установената практика междинни резултати от стрес теста няма да бъдат оповестявани. Оповестяването на крайните резултати ще се извърши като част от оповестяването на резултатите от всеобхватната оценка на банковата система.

____________

1 В тримесечната публикация на БНБ „Икономически преглед“ бр. 4/2015 г. е дадено описание на прогностичния модел на БНБ.Прикачени файлове

Указания за провеждане на стрес тест на банките – 2016 г. Изтегли PDF (278 KB)

Приложение: Базисен и утежнен макроикономически сценарий на БНБ за целите на стрес теста на банковата система през 2016 г. Изтегли PDF (248 KB)