logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

18 август 2016 г.

Днес на свое заседание Управителният съвет на БНБ прие наредби за изменение и допълнение на Наредба № 3 на БНБ и Наредба № 16 на БНБ, както и нова Наредба № 13 на БНБ, която отменя досега действащата.

Измененията и допълненията на Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти въвеждат нормативни изисквания във връзка с транспонирането на Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. в Закона за платежните услуги и платежните системи, актуализират разпоредбите, касаещи платежните операции с платежни и предплатени карти, като отчитат развитието в областта на картовите плащания и Регламент 2015/751 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г., и отразяват промени, свързани с извършването и гарантирането на сетълмента в системата за брутен сетълмент в реално време RINGS.

С измененията в Наредба № 3 на БНБ се урежда размерът на приемливите такси по платежна сметка за основни операции. В Приложение № 1 на Наредба № 3 са изброени услугите по платежна сметка за основни операции, за които банките следва да прилагат приемливи такси. Приемливите такси следва да бъдат по-ниски от средния размер на таксите, събирани от банките в страната от потребители за съответни услуги по разплащателни сметки, изчислен за предходната календарна година, и от най-ниския размер на таксите, които дадена банка прилага по тарифа за съответните услуги по разплащателна сметка. Първото предоставяне на информация от банките, необходима за изчисляването на средния размер на таксите за услугите по Приложение № 1 на Наредба № 3, ще се осъществи до 1 октомври 2016 г. БНБ следва да изчисли и публикува на интернет страницата си до 15 октомври 2016 г. средния размер на таксите. Банките трябва да прилагат приемливи такси по платежни сметки за основни операции, съобразени с горепосочените изисквания, не по-късно от 1 февруари 2017 г.

С новата Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове се въвеждат разпоредби, произтичащи от Регламент (ЕС) № 260/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г., които дават възможност на доставчици на платежни услуги, които не са банки, да обозначават водени от тях платежни сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), Новата Наредба № 13 отменя досега действащата Наредба № 13 на БНБ от 16 юли 2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове.

Измененията и допълненията на Наредба № 16 от 16 юли 2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи са свързани основно с въвеждане на изискване за установяване на централно звено за контакт от платежни институции и дружества за електронни пари, лицензирани в други държави членки, които извършват дейност чрез представител на територията на България. Разширява се също обхватът на информацията, която лицензирана от БНБ платежна институция или дружество за електронни пари следва да предостави на БНБ при подаване на уведомление за намерение за извършване на дейност чрез клон или чрез представител на територията на друга държава членка. Направена е промяна в таксата за разглеждане на заявления за издаване на лиценз за извършване на дейност като платежна институция.