logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 октомври 2016 г.

Днес на основание чл. 73ф, ал. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС) и чл. 7а, ал. 3 и 4, във връзка с § 38 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 3 от 16 юли 2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Българската народна банка публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки за услугите по приложение № 1 към Наредба № 3 на БНБ, във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции.