logo Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

27 октомври 2016 г.

На свое заседание Управителният съвет на Българската народна банка (БНБ) отказа издаването на лиценз за извършване на дейност като платежна институция на „Варчев Ексчейндж” ООД на основание чл. 14, т. 2 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), след като установи, че във връзка с изискванията на чл. 10, ал. 4, т. 5, 6, 7, 9 и 10, представените от заявителя документи съдържат непълна или противоречива информация, както и че заявителят не е представил допълнително изискани от БНБ сведения и документи.